Obezřetnost při chůzi po chodníku

V minulosti jsme se věnovali odpovědnosti vlastníka komunikace, resp. chodníku za újmu, která vznikne jeho uživateli v souvislosti se „závadou ve schůdnosti“. V dnešním článku upozorníme na některé meze této odpovědnosti, včetně možných očekávání s touto odpovědností spojených.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Již tradičně se na dané téma podíváme optikou rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS). V konkrétní věci (25 Cdo 2136/2022) se totiž uživatelka domáhala náhrady újmy na zdraví v souvislosti s jejím pádem na chodníku, resp. na veřejném prostranství. Konkrétně pak upadla v prostoru fontány vsazené v úrovni chodníku (tento prostor však byl od zbytku chodníku odlišen barevně, typem, velikostí dláždění i výškově). Uživatelka však se svým nárokem neuspěla. Proč tomu tak bylo?

NS předně uvedl, že z ustálené judikatury je zřejmé, že odpovědnost vlastníka komunikace za újmy utrpěné případnými nedostatky zhoršujícími schůdnost komunikace je dána, vznikne-li újma, jak v důsledku zvláštní nekvality komunikace označované jako závada ve schůdnosti, tak následkem porušení povinnosti při péči o stav komunikace. Přičemž závadu ve schůdnosti lze v podstatě chápat jakožto chodcem nepředvídatelnou změnu způsobenou vnějšími vlivy, kterou chodec za daných okolností nemůže předpokládat, ani na ni účinně reagovat (ani při obezřetné chůzi).

Chodníkem je pak nutno rozumět část ulice nebo silnice určené pro pěší zřetelně oddělené od ostatní komunikace (zpravidla vyvýšeným obrubníkem), která často lemuje zástavbu, resp. oplocení pozemku na straně jedné a ostatní komunikaci na straně druhé.

NS se pak rovněž vyjádřil i k dalším objektům, které se běžně na veřejném prostranství nacházejí. A to i v návaznosti na úvahy o předmětné odpovědnosti. NS doplnil, že okolnost, že se ve veřejném prostoru určeném k průchodu nachází v zájmu zpříjemnění a oživení prostranství různé objekty (lavičky, květináče, stromy), jež ze své podstaty brání průchodu v místě svého výskytu, by nebylo vhodné pokládat za riziko průchodu, lze-li se těmto prvkům rozumně vyhnout a nepředstavují-li tyto prvky pro chodce v jejich bezprostřední blízkosti reálně nerozeznatelnou či záludnou překážku a chodce neohrožují ani svým působením na okolí. Okrasná fontána umístěná v úrovni terénu odlišená od okolního chodníku jiným druhem dlažby a mírným vyvýšením, tak sama o sobě nebyla shledána závadou ve schůdnosti.

V tomto směru lze tedy doporučit především opatrnost při chůzi po chodníku, potažmo veřejném prostranství, včetně vnímání objektů se zde nacházejících.

Další zprávy z regionu