Odčinění duševní újmy pozůstalých při ztrátě osoby blízké

Občanský zákoník upravuje v ustanovení § 2959 peněžitou náhradu za usmrcení či za zvlášť závažné ublížení na zdraví tak, že pro případ usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví stanoví škůdci povinnost odčinit duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké, a to ve formě peněžité náhrady vyvažující plně jejich utrpení. Současně stanoví, že nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Výše uvedená újma zpravidla spočívá v psychických útrapách (smutku, žalu) způsobených vnímáním smrti blízkého člověka, ale i v citovém strádání, jako např. šoku ze zprávy o smrtelném úrazu blízké osoby, dále pak ve ztrátě životní perspektivy, obavy o budoucnost apod.

Zákon tedy upravuje satisfakci (zadostiučinění), která má alespoň zmírnit nepříznivé stavy vzniklé škodlivým zásahem do osobnostní sféry poškozeného, případně poskytnout poškozenému, aby si těžko měřitelné a na peníze ne zcela převoditelné potíže nemajetkového charakteru vykompenzoval tím, že si pomocí finančních prostředků, případně předmětů či požitků pořízených za poskytnutou náhradu, zpříjemní či usnadní život.

Je-li újma spojená s usmrcením osoby blízké způsobena provozem dopravního prostředku, k němuž se váže povinné pojištění odpovědnosti ve smyslu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, může poškozený uplatnit svůj nárok na peněžitou náhradu jak proti přímému škůdci (provozovatel či řidič vozidla), tak přímo proti pojistiteli (konkrétní pojišťovně) toho, kdo mu za újmu odpovídá.

Mezi právem poškozeného na náhradu vzniklé újmy vůči škůdci a specifickým právem poškozeného na výplatu plnění za pojištěného škůdce je však třeba důsledně rozlišovat. Plnění pojistitele poskytnuté poškozenému není plněním z titulu jeho odpovědnosti za škodu, neboť osobou odpovědnou za škodu způsobenou poškozenému je pojištěný (škůdce); toto plnění má proto charakter pojistného plnění.

Nejvyšší soud ČR poměrně nedávno rozhodl, že pojišťovna (pojistitel) je povinna bez dalšího uhradit poškozenému veškeré v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vyjmenované újmy, není-li zákonem stanoveno jinak. To i v situaci, kdy škůdcem je osoba blízká jak ve vztahu k osobě usmrcené, tak i ve vztahu k poškozenému. Na takovouto situaci se totiž nevztahuje žádná z výluk z pojištění upravených v tomto zákoně ve vztahu k osobám blízkým. Zákon vychází z toho, že mj. i nemajetkovou újmu způsobenou usmrcením, pojistitel nejbližším osobám hradit má.

Další zprávy z regionu