Odpovědnost řidiče za připoutání spolujezdce

V dnešním článku poukážeme na častý nešvar z oblasti jízdy motorovým vozidlem. Budeme se věnovat odpovědnosti řidiče vozidla za připoutání přepravované osoby, resp. spolujezdce, pomocí bezpečnostního pásu.

Dle zákona o silničním provozu je řidič povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu. Řidič je dále povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud je jím sedadlo vybaveno. Stejně tak, je přepravovaná osoba povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem.

Na otázku odpovědnosti řidiče vozidla za připoutání spolujezdce bezpečnostním pásem, resp. povinnosti řidiče zajistit bezpečnost přepravované osoby, soudní praxe v oblasti trestního a občanského práva doposud nahlížela odlišně. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 17. dubna 2018 dospěl k velmi důležitému závěru, jak vykládat předmětnou povinnost řidiče.

Vycházeje ze standardní modelové situace, kdy jedou dva dospělí a zcela svéprávní jedinci motorovým vozidlem, přičemž spolujezdec není, navzdory své zákonem stanovené povinnosti, připoután, Ústavní soud dovozuje, že řidič není odpovědný za připoutání spolujezdce, a z toho plynoucí následky, např. v důsledku dopravní nehody.

Na druhou stranu, v souladu s názorem Ústavního soudu, je řidič povinen zajistit bezpečnost spolujezdce prostřednictvím bezpečnostního pásu v případě, že by se jednalo např. o osobu se zdravotním postižením, o osobu s omezenou svéprávností, osobu, která jede vozidlem poprvé, nebo o osobu, o níž řidič nemůže předpokládat, že si povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem není vědoma.

Pro úplnost připomínáme, že je zde zákonná povinnost řidiče přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky.

Závěrem lze tedy shrnout, že řidič není odpovědný za připoutání spolujezdce tehdy, pokud sám řádně plní své povinnosti stanovené zákonem, tedy zejména dodržuje dopravní předpisy, nejede nepřiměřenou rychlostí, užívá pouze vozidlo, které je technicky způsobilé k bezpečné jízdě, není při řízení pod vlivem alkoholických či jiných návykových látek apod. Pokud některý z těchto faktorů ovlivní jízdu řidiče, spolujezdec nebude připoután a řidič nepřizpůsobí rychlost svým schopnostem a jiným okolnostem, nelze vyloučit odpovědnost řidiče, např. při způsobení dopravní nehody za to, že spolujezdec nebyl připoután bezpečnostním pásem.

Další zprávy z regionu