Odvážné smlouvy – sázka

Odvážnou smlouvou rozumíme takový závazkový smluvní vztah, kdy prospěch či neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran závisí na nejisté události. Mezi takovéto odvážné smlouvy můžeme zařadit mimo jiné smlouvy pojistné či smlouvu o sázce.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Co se týče pojistných smluv, tak jejich vymezení, včetně úpravy práv a povinností, nově nalezneme zakotvené v občanském zákoníku. Nutno upozornit na fakt, že u odvážných smluv se však neužijí některá ustanovení občanského zákoníku, a to zejména ustanovení o neúměrném zkrácení či změně okolností.

Sázkou se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, pokud se ukáže její tvrzení o nějaké skutečnosti, která stranám není dopředu známá, jako nesprávné, nebo tvrzení druhé strany o této skutečnosti se ukáže jako správné. Je očividné, že pokud jedna ze stran při uzavírání smlouvy o sázce má jasné povědomí o tom, jak se věci skutečně mají (předmětem sázky nemusí být totiž jen budoucí skutečnost, ale i minulá resp. historická, kterou je možno vypátrat např. v historické literatuře či v encyklopedii), nemůže být taková smlouva platně uzavřena. Obě strany tedy musí mít stejnou výchozí pozici a stejnou naději na výhru i prohru. Nicméně, informace, které zvýší šance jednoho účastníka na výhru (pohybuje se v daném oboru, a proto je schopen zvýšit pravděpodobnost svého úspěchu) jsou obecně přípustné.

Od sázek upravených občanským zákoníkem (např. sázky mezi kamarády či kolegy o výsledku hokejového zápasu) musíme odlišovat sázky, hry a losy k jejichž provozování je nutno získat povolení správního orgánu za současného dodržení celé řady povinností vyplývajících z poměrně nové právní úpravy v podobě zákona o hazardních hrách. Tento zákon přinesl novou koncepční úpravu hazardních her, včetně dvoustupňového povolovacího řízení, kdy základní povolení k provozování hazardních her vydává Ministerstvo financí, avšak pravomoc rozhodovat o umístění herního prostoru (herna, kasino) na území obce získaly obecní úřady.

Další zprávy z regionu