Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; oznamovací povinnost pojištěného

Notoricky známou povinností v rámci provozu vozidla na pozemních komunikacích je zákonná povinnost vlastníka vozidla spočívající ve sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (též zvaného jako povinné ručení).

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Tato povinnost se vztahuje ke všem vozidlům zapsaným v registru silničních vozidel (s výjimkou vozidel, která jsou zapsána jako vyřazená z provozu, vyvezená do jiného státu nebo zaniklá, příp. vozidel v době, kdy jsou odcizená). V případě dopravní nehody pak povinné ručení, zjednodušeně řečeno, kryje újmy způsobené provozem vozidla.

Mimo např. tu skutečnost, že samotný pojistitel nehradí újmu řidiči vozidla, jehož provozem byla újma způsobena, má pojistitel v zákonem stanovených případech též právo na tzv. regres vůči danému řidiči, resp. pojištěnému. To znamená, že může po pojištěném vymáhat náhradu toho, co za něj plnil. Mezi tyto případy se řadí např. ty, kdy řidič způsobil újmu úmyslně, kdy bezdůvodně opustil místo dopravní nehody nebo se bez zřetele hodného důvodu odmítl podrobit na výzvu příslušníka Policie ČR zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo.

Mezi základní povinnosti pojištěného pak patří povinnost pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že došlo ke škodní události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, předložit mu k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s jeho pokyny. I porušení této povinnosti, bez zřetele hodného důvodu, kdy v důsledku toho je zároveň ztížena nebo znemožněna možnost řádného šetření škodné události ze strany pojistitele, je sankcionováno právem pojistitele domáhat se regresu.

Pojištěný by si proto např. měl být vědom toho, že pokud v případě škodní události nebude spolupracovat ve smyslu poskytnutí údajů o řidiči nebo se bude odkazovat na osobu blízkou, může mít toto v kontextu výše uvedeného poměrně jasné důsledky.

Dojde-li ke škodní události a pojištěný odmítne sdělit jméno osoby, která vozidlo řídila, popř. které vozidlo poskytl, lze důvodně předpokládat, že tím nesplní svou oznamovací povinnost, což v konečném důsledku povede ke ztížení možnosti pojistitele prošetřit všechny okolnosti škodní události. Pojištěný pak musí být připraven na to, že pojistitel vůči němu uplatní regresní nárok a poskytnuté plnění bude po něm vymáhat (viz např. usnesení NS 23 Cdo 3335/2021).

Další zprávy z regionu