Pomluva

Vzhledem ke skutečnosti, že ve společnosti bohužel bují mnoho negativních nálad, stoupá tím i množství nepravdivých sdělení, která jsou např. prostřednictvím sociálních sítí veřejně prezentována. A to, aniž by se jejich autoři zamýšleli nad reálnými dopady těchto sdělení do sféry jednotlivých osob.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Nepravdivá informace vyřčená veřejně pak může být spojena s dalekosáhlými negativními důsledky pro dotčenou osobu. V dnešním článku se proto stručně zaměříme na základní charakteristiku trestného činu pomluvy.

Dle trestního zákoníku se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Pokud se jedná o vymezení nepravdivého údaje, jedná se o takovou informaci o jiné osobě, která nemá oporu ve skutečnosti. O pomluvu se tedy nebude jednat tehdy, pokud osoba o jiné sdělí pravdivou informaci. Pomluvu lze spáchat jakýmkoliv způsobem, tj. ústně, písemně apod. Přísněji je však posuzováno, jestliže pachatel využije tisk, film, rozhlas, televizi, veřejně přístupnou počítačovou síť či jiný podobně účinný způsob.

Na druhou stranu, určitý korektiv toho, jak má být posuzováno jednání pachatele z pohledu spáchání trestného činu pomluvy, zmínil ve svém nedávném rozhodnutí Nejvyšší soud (3 Tdo 288/2021). Ten uvedl, že trestný čin pomluvy by měl být vyhrazen pouze pro výjimečné případy těch nejzávažnějších jednání a zásahů do osobnostních práv (cti a dobré pověsti jednotlivce), které nelze plně zhojit soukromoprávními prostředky, které zřetelně přesahují míru běžných lží a nepravd, jež o sobě lidé šíří v běžném životě, a které nemají být sankcionovány trestním právem. Účelem trestního práva totiž není sankcionovat běžné pomlouvačné jednání napříč populací. Zmíněný soukromoprávní prostředek pak představuje žaloba na ochranu osobnosti, kterou se lze domáhat toho, aby se žalovaný zdržel neoprávněných zásahů do přirozených práv žalobce, kdy ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Jednání, které nedosahuje intenzity pomluvy dle trestního zákoníku, pak může být také sankcionováno v rámci přestupkového řízení (přestupky proti občanskému soužití).

Další zprávy z regionu