Pracovní úraz na společenské akci konané zaměstnavatelem?

V dnešním článku si přiblížíme téma pracovních úrazů z pohledu společenských akcí pořádaných zaměstnavatelem. Jeho cílem není přinést jednoznačný výčet všech typu akcí nebo aktivit, u kterých lze uvažovat o tom, že případný úraz zaměstnance je úrazem pracovním, nýbrž upozornit na možná úskalí spojená s charakterem akcí ve vztahu k úrazům.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Zákoník práce obecně stanoví, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel má také možnosti zprostit se dané odpovědnosti (např. při úrazu v důsledku opilosti zaměstnance).

V poslední době je ze strany zaměstnavatelů kladen důraz na zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí, což jde ruku v ruce s organizováním různých akcí a aktivit. S ohledem na téma dnešního článku je pak nutno zejména určit, zda daná akce konaná zaměstnavatelem souvisí s plněním pracovních úkolů či nikoliv. Ve svém nedávném rozhodnutí Nejvyšší soud připomněl, jak na tuto problematiku pohlíží soudní praxe (21 Cdo 255/2022). Za plnění pracovních úkolů je vždy považována, vedle výkonu pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru, též (jakákoliv) jiná činnost konaná přímo na příkaz zaměstnavatele, tj. bez ohledu na to, zda tato činnost spadá do rámce druhu a místa výkonu sjednané práce či nikoli. Rozhodující je dle soudu to, zda se jednalo, vzhledem k činnosti, při níž došlo k úrazu, z hlediska věcného, místního i časového objektivně o činnost konanou pro zaměstnavatele (nehraje zde totiž roli případná pohnutka či motiv zaměstnance).

Nejvyšší soud se v konkrétní věci potýkal s otázkou charakteru vánočního večírku. V daném případě vyšel ze zjištění, že nebylo možné dovodit, že se zaměstnankyně účastnila vánočního večírku, na kterém utrpěla úraz, na příkaz zaměstnavatele; tento současně nebyl zaměřen na plnění pracovních povinností nebo jiných činností zaměstnanců ve prospěch zaměstnavatele, či zvýšení odborné připravenosti. Jednalo se totiž o společenskou akci pořádanou a financovanou zaměstnavatelem pro zaměstnance (tj. tradiční poděkování zaměstnancům na konci roku), která neměla žádnou souvislost s jejich pracovními úkoly. Z takovéhoto důvodu ani úraz, který daná zaměstnankyně na této akci utrpěla, nebylo možno považovat za úraz pracovní. Z hlediska charakteru akce by tak bylo možno podobně nahlížet např. na v tomto období konané „firemní vaječiny“.

Další zprávy z regionu