Práva cestujících – stávka zaměstnanců leteckého dopravce

Nemálo osob v současnosti využívá velmi příznivých cen letenek k návštěvě atraktivních destinací. Stávka zaměstnanců leteckého dopravce, v jejímž důsledku dojde ke zrušení dlouho očekávaného letu, však může přinést velmi nemilé překvapení již na začátku cesty. Má v takovémto případě cestující právo na náhradu škody?

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V tomto směru lze odkázat na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (dále jen „Nařízení“). Článek 5 Nařízení mimo jiné stanoví, že cestující mají právo na náhradu škody při zrušení letu od provozujícího leteckého dopravce za v tomto Nařízení stanovených podmínek. Nicméně, letecký dopravce nemusí k náhradě škody cestujícímu přistoupit, pokud prokáže, že zrušení letu je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.

Soudní dvůr byl v rámci řízení o předběžné otázce nedávno dotázán, zdali stávka zaměstnanců leteckého dopravce spadá pod pojem mimořádné okolnosti. (Rozsudek Soudního dvora ve věci C-28/20). V rámci ustálené judikatury Soudního dvora totiž platí, že mimořádnými okolnostmi nutno rozumět takové události, které nejsou z důvodu své povahy či původu vlastní běžnému výkonu činnosti dotčeného leteckého dopravce a vymykají se jeho účinné kontrole. Z toho dále vyplývá i rozlišování na události, jejichž původ je vnitřní či vnější, a to ve vztahu k danému leteckému dopravci. Mezi vnější události lze zařadit např. střet letadla s ptákem, poškození pneumatiky letadla volným úlomkem nacházejícím se na letištní dráze, ale také skrytou výrobní vadu, akt terorismu atp. Nad těmito událostmi letecký dopravce nemá kontrolu, neboť jsou způsobeny právě vnějšími faktory.

V posuzovaném případě však Soudní dvůr dovodil, že stávka vlastních zaměstnanců leteckého dopravce v rámci kolektivního vyjednávání o platech, změně pracovní doby apod., organizovaná v souladu s platnými předpisy, nespadá pod pojem mimořádné okolnosti a cestující tedy má právo na náhradu škody. Jedná se o vnitřní událost leteckého dopravce, kterou může do jisté míry kontrolovat v rámci vyjednávání. Mimořádnou okolnost by naopak představovala např. stávka řídících letového provozu nebo zaměstnanců letiště, tedy stávka, která není vnitřně spjata s konkrétním leteckým dopravcem.

Další zprávy z regionu