Práva spotřebitele z vadného plnění v Polské republice – část I.

V současné době se zejména z důvodu mnohdy markantních cenových rozdílů mezi produkty prodávanými v České republice a v Polsku čeští občané často vydávají na nákupy do Polska.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

S ohledem na to, že zahraničními zákazníky vyhledávaným zbožím v Polsku často nejsou pouze potraviny, ale i jiné spotřební zboží, např. domácí spotřebiče (bílá technika), nábytek, nádobí, elektronika, a také různé stavební potřeby a materiál, chceme čtenáře seznámit s právní úpravou práv spotřebitelů z vadného plnění v Polsku, aby si byli vědomi, jaké nároky vůči prodávajícímu mají a jakým způsobem tyto nároky mohou realizovat v případě zakoupení vadné věci v Polsku.

Jak v České republice, tak v Polsku je úprava nároků spotřebitele odlišná s ohledem na to, zda jde o transakce uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) v kamenném obchodě anebo zda jde o transakce uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. např. v internetovém obchodě anebo telefonicky. Z tohoto důvodu bude toto téma rozděleno do několika částí, kdy se každá bude zabývat právní úpravou aplikovatelnou na odlišný skutkový stav.

Základními právními předpisy regulujícími práva z vadného plnění v Polsku jsou polský Občanský zákoník (OZ) [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610)], který tuto problematikou reguluje obecně a polský Spotřebitelský zákon (SZ) [ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)], který upřesňuje odpovědnost za vady v transakcích mezi podnikatelem a spotřebitelem. Polská právní úprava rozděluje práva kupujícího z vadného plnění na zaprvé zákonnou odpovědnost za vady, která se aplikuje na právní vztah uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím přímo ze zákona (tj. smluvní strany nemusí umisťovat ve smlouvě žádná specifická ustanovení týkající se odpovědnosti za vady a tato zákonná ustanovení nemohou být smluvně změněna v neprospěch spotřebitele; čl. 556 – 576 OZ a čl. 43a – 43g SZ) a zadruhé na záruku při prodeji, která musí být prodávajícím dodatečně deklarována, a to buď v ustanovení kupní smlouvy nebo v dodatečném prohlášení učiněném ve srozumitelné grafické podobě (tj. písemně, na internetových stránkách nebo i v reklamě; čl. 577 – 581 OZ).

Příště se dočtete o ustanoveních Spotřebitelského zákona, která se týkají odpovědnosti za vady při nákupech uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem, a to jak v kamenném obchodě, tak i na dálku.

Další zprávy z regionu