Práva spotřebitele z vadného plnění v Polské republice – část III.

V úvodním článku této série jsme se seznámili s tím, že práva z vad jsou v Polsku zakotvena v polském Občanském zákoníku. Tento zákoník upravuje tzv. garanci při prodeji, která se na smluvní vztah aplikuje pouze tehdy, je-li prodávajícím dodatečně deklarována (obdoba české záruky za jakost).

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Garanční prohlášení prodávajícího musí obsahovat: 1) popis výrobku a jeho vlastností, 2) povinnosti prodávajícího, 3) práva kupujícího, uplatnitelná v případě, že prodaná věc nemá vlastnosti v tomto prohlášení uvedené, 4) pokyny, jakým způsobem může kupující uplatnit své nároky z vad. Toto prohlášení musí být učiněno v polském jazyce a je buď součástí samotné kupní smlouvy, nebo je obsaženo v samostatném prohlášení prodávajícího, učiněném vůči kupujícímu ve srozumitelné grafické podobě, tj. buď v písemné, nebo i v jiné formě, a to takovým způsobem, že se o tomto prohlášení kupující mohl dozvědět (např. i v reklamě). Pokud je garanční prohlášení učiněno v nemateriální podobě, může kupující požadovat, aby mu prodávající vydal prohlášení v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Nároky kupujícího z Garance při prodeji jsou typicky obdobné jako při záruce popsané v minulém článku s tím, že jsou prodávajícím konkretizovány, a to např. tak, že prodávající ujišťuje kupujícího o charakteristice a kvalitě prodané věci, která stanoví jistý standard pro určení, zda věc má vady, konkretizuje termín, ve kterém v případě výskytu vady prodaná věc má být opravena nebo vyměněna, po uplynutí kterého je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, nabízí kupujícímu bezplatný servis po určitou dobu atd.

Pokud prodávající neurčí v garančním prohlášení jinou lhůtu, garance trvá po dobu dvou let ode dne vydání prodané věci kupujícímu, přičemž kupující se může domáhat svých nároků z garance i po uplynutí této lhůty, pokud samotná vada vznikla před jejím uplynutím, avšak v tomto případě je kupující povinen dokázat, že vada skutečně vznikla před uplynutím této lhůty. Výše uvedená lhůta se prodlužuje vždy o dobu, po kterou kupující nemohl reklamovanou věc používat. Pokud navíc prodávající při realizaci nároků kupujícího vyplývajících z garance dodal kupujícímu novou věc nebo na původní učinil významné opravy, výše uvedená lhůta běží od začátku. S ohledem na uvedené je možné, aby kupující uplatňoval nároky, jež mu plynou z garance opakovaně.

Na existenci nároků kupujícího vyplývajících z garance nemá žádný vliv to, zda k okamžiku uzavření kupní smlouvy nebo vydání prodané věci kupující o případné vadě věděl nebo se mohl o ní dovědět. Kupující není povinen při převzetí věc důkladně prověřit, zda je bez vad.

Další zprávy z regionu