Právo objednatele odstranit vady díla na náklady zhotovitele

Řada z nás si v životě zažila situaci, kdy jsme si u profesionála objednali zhotovení nějakého díla – např. kuchyňskou linku, nábytek či třeba zahradní altán. Někteří měli tu smůlu, že výsledek nesplňoval jejich představu jednoduše proto, že toto dílo bylo provedeno vadně a zhotovitel se odmítal dostavit a odstranit námi vytýkané vady provedením opravy. Jak postupovat za takovéto situace? Může si objednatel odstranit vady sám a poté nárokovat náhradu nákladů, které takto vynaložil u zhotovitele?

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Situace bohužel není jednoduchá, neboť pokud si objednatel a zhotovitel neupravili nároky z vad přímo ve smlouvě – což se, nebudeme si nic nalhávat, stává jen zcela výjimečně – pak nezbude, než se řídit zákonnou úpravou zakotvenou v občanském zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.).

Zákon však (při podstatném porušení smlouvy) výslovně uvádí pouze tato práva objednatele

  1. a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. b) právo požadovat na zhotoviteli odstranění vady opravou věci,
  3. c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
  4. d) právo odstoupit od smlouvy.

Je bohužel zjevné, že zákonná úprava smlouvy o dílo nedává objednateli jako právo z vad možnost vadu odstranit na náklady zhotovitele.

Jak tedy postupovat v situaci, kdy zhotovitel odmítá vadu odstranit? Zákon tuto situaci řeší tak, že pokud zhotovitel vady v přiměřené lhůtě neodstraní, či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud nepřichází v úvahu odstoupení od smlouvy, či není-li účelné, pak má objednatel pouze právo požadovat slevu z ceny díla, a to tak, že doručí zhotoviteli oznámení, které musí obsahovat informaci o uplatnění práva na slevu z ceny díla s uvedením konkrétní částky. Tato částka musí být přiměřená rozdílu mezi hodnotou věci – díla, které nemá vadu a hodnotou díla vadného.

Pokud si následně objednatel zajistí opravu díla sám a náklady na opravu převýší slevu, která mu byla poskytnuta, přichází v úvahu, aby se vůči zhotoviteli domáhal náhrady škody, která bude představovat částku, o kterou náklady účelně a předvídatelně vynaložené na odstranění této vady převyšují poskytnutou slevu z ceny díla v důsledku vady.

Závěrem si dovolím zdůraznit, že vady je nutno vytknout zhotoviteli včas, tzn. neprodleně po jejich odhalení. Volbu konkrétního práva z vadného plnění pak je možno sdělit zhotoviteli dodatečně.

Další zprávy z regionu