Právo prarodičů stýkat se s vnuky

Občanský zákoník v § 927 zakotvuje právo styku s dítětem osobám příbuzným, ať už blízce (prarodiče, sourozenci) či vzdáleně (tety, strýci), ale také osobám společensky blízkým, pokud k nim má dítě citový vztah, který není jen přechodný, a nedostatek styku s nimi by pro dítě znamenal újmu (např. chůva, která se o dítě dlouhodobě starala, bývalý partner rodiče dítěte).

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V dnešním článku se budeme zabývat soudní úpravou styku nezletilého dítěte s prarodiči, pokud tento není rodiči umožněn a lze mít za to, že je to proti zájmu nezletilého dítěte. Prarodiče mají specifické postavení mezi příbuznými osobami, jelikož jsou většinou po rodičích nejbližšími osobami dítěte, a když jim je odpírán styk s vnukem/vnučkou, mohou se obrátit na soud.

Ústavní soud se ve svém nálezu II. ÚS 395/22 zabýval případem, kdy se prarodiče nezletilého dítěte domáhali po smrti jeho matky (své dcery) úpravy styku s vnučkou u soudu, jelikož otec nezletilé tento neumožňoval. Matka nezletilé zemřela, když měla nezletilá tři měsíce (do té doby styk s prarodiči probíhal normálně a dá se předpokládat, že pokud by nezemřela, tak by se nezletilá s prarodiči i nadále vídala), avšak po smrti matky došlo k narušení vztahů mezi otcem nezletilé a prarodiči a styk nezletilé s prarodiči byl otcem znemožněn. Zde Ústavní soud poukazuje na fakt, že styk dítěte s širším příbuzenstvem musí být vždy posuzován s ohledem na nejlepší zájmy dítěte. Přičemž nejlepší zájem dítěte by měl být posuzován a definován vždy individuálně s ohledem na konkrétní situaci dítěte a s přihlédnutím k osobním poměrům dítěte, dané situaci a jeho potřebám. Vždy je nutno zajistit zdravé prostředí pro vývoj dítěte, a to jednak udržováním a zachováním vazeb dítěte s jeho rodinou, neboť jejich narušením by došlo k odříznutí dítěte od jeho kořenů.

Soud dospěl k závěru, že styk nezletilé s prarodiči má pozitivní vliv na psychický a citový vývoj nezletilé, rozvoj jejích schopností a dovedností a je v zájmu dítěte utvářet si vazby v rámci celé rodiny, tj. i ze strany zesnulé matky. V případě, kdy má dítě jen jednoho rodiče – otce, a tedy prarodiče jsou jejími nejbližšími příbuznými ze strany matky, se jeví jako nejlepší zájem dítěte usilovat o to, aby byly vztahy s rodinou ze strany matky zachovány. Zejména pak v situaci, kdy je nezletilá tak nízkého věku, že není schopna objektivně posoudit, zda o tyto vztahy stojí, či nikoli, je potřeba chránit možnost existence takového vztahu do budoucna.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři

Další zprávy z regionu