Přestupky, příkaz na místě

V dřívějších článcích jsme se zaměřili na některé trestné činy v souvislosti s šířením koronaviru. S ukončením nouzového stavu, při zachování a změně některých opatření pro zabránění šíření koronaviru je vhodné zmínit úpravu některých pravomocí orgánů Policie České republiky a strážníků obecní policie, a to v návaznosti na trestání přestupků. Po konci nouzového stavu jsou totiž ministerstvem zdravotnictví nadále uplatňována mimořádná opatření dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Přestupkem rozumíme společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen, a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Pomineme-li jiné znaky přestupku, tak k odpovědnosti fyzické osoby za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, pokud není stanoveno jinak. V souvislosti se spácháním přestupků pak dochází k poměrně častým snahám pachatelů vyhnout se potrestání ve smyslu tvrzení, že nevěděli, že vůbec nějaké pravidlo či povinnost porušují. K tomu nutno dodat, že k založení odpovědnosti za přestupek postačí i tzv. nevědomá nedbalost. Tedy, že pachatel nevěděl, že svým jednáním může porušit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

Ve vztahu k vymáhání mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem nabyl dne 13. 5. 2020 účinnosti zákon, který upravuje pravomoc orgánů Policie České republiky a strážníků obecní policie, mimo jiné, k projednání přestupků dle zákona o ochraně veřejného zdraví, pokud byly spáchány nesplněním povinností uložených mimořádnými opatřeními. Zákon jim nově umožňuje uložit pokutu prostřednictvím příkazu na místě.

Příkazem na místě lze uložit pokutu do 10.000,- Kč za předpokladu, že nepostačí domluva, obviněný souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací, s uložením pokuty, její výší a s vydáním příkazového bloku. Výše uvedené však v tomto případě nezakládá možnost, popř. právo pachatele se prostým nesouhlasem vyhnout potrestání. Celý proces totiž bude, při nesplnění podmínek pro uložení příkazu na místě, nebo bez vyřešení přestupku domluvou, probíhat dle stávajících pravidel. Tedy oznámení podezření ze spáchání přestupku příslušnému orgánu (zde krajská hygienická stanice) a následné řešení celé věci. Pokud by se pachatel nadále dopouštěl protiprávního jednání, a to i přes výzvu policisty/strážníka k jeho ukončení, lze ho postihnout za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Další zprávy z regionu