Prevenční povinnost

Každý je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, a to vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života. Účelem prevenční povinnosti je předcházení vzniku újmy. Prevenční povinnost však není bezbřehá a její dodržení musí být vždy posuzováno v závislosti na konkrétním případu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Jako jeden z příkladů nám může sloužit soudy posuzovaná situace. (25 Cdo 810/2020). Po intenzivních deštích se osoba procházela v parku se psem, přičemž došlo k pádu stromu, který jí usmrtil. Pozůstalí v rámci soudního řízení vedeného vůči vlastníkovi parku mimo jiné upozorňovali na to, že vlastníkem parku nebyla učiněna dostatečná opatření pro zamezení vstupu veřejnosti do parku (označení všech vstupů do parku, včetně otvorů v plotě, které veřejnost využívala). Zároveň bylo vlastníkovi parku vytýkáno, že dostatečně nepečoval o porosty, nezabezpečil je vůči pádu, a tím byla ohrožena bezpečnost návštěvníků (zprostředkovaně zde tedy bylo odkázáno i na povinnost vlastníků nemovitostí dle § 22 odst. 1 lesního zákona týkající se zabezpečení pozemků, staveb a zařízení před škodami v důsledku pádů stromů aj.).

Po provedeném dokazování však bylo zjištěno, že park byl z bezpečnostních důvodů uzavřen, již den před smrtí dané osoby. O uzavření parku byla veřejnost informovaná zákazovými značkami na všech vstupech. Vlastník parku prováděl údržbu řádně a odborně, přičemž příčinou pádu stromu bylo extrémní podmáčení půdy, strom nevykazoval žádné defekty a pád byl nepředvídatelný.

Vlastník parku tedy žádnou svou povinnost nezanedbal, resp. neporušil ani svou prevenční povinnost, přičemž zemřelá nejen že podcenila bezpečnostní rizika, ale vstoupila do parku přes jasný zákaz. Soud současně dospěl k závěru, že nebylo povinností vlastníka parku označovat každý otvor v plotě, neboť je nepochybné, že vlastník parku nemůže nést odpovědnost za chování neukázněných návštěvníků, kteří do parku vstupují mimo oficiální vchody, přestože o takovýchto vstupech vlastník parku ví.

Pro úplnost lze uvést, že dle dřívější judikatury může být vyvrácení stromu, který je zdravý a s adekvátním kořenovým systémem, nepředvídatelnou událostí způsobenou náhodným souběhem extrémních klimatických podmínek. Je tedy nutno vždy zkoumat důvod pádu stromu a není-li v dané situaci objektivně možno nebezpečí pádu stromu předvídat, pak neexistuje povinnost k provedení nezbytně nutných opatření ve smyslu § 22 odst. 1 lesního zákona.

Další zprávy z regionu