Reklamace a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské reklamace a základní pravidla k nim jsou upravena občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Práva z vad, které se vyskytnou na zboží, mohou být ze strany kupujícího obecně uplatněny v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Prodávající zejména odpovídá za to, že věc bude mít po celou stanovenou dobu dohodnuté vlastnosti, bude způsobilá sloužit ke sjednanému či pro danou věc obvyklému účelu a bude vyhovovat zákonným požadavkům. Vadu může představovat i to, že prodávajícím není dodáno zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

Zákon stanovuje prodejci povinnost vyřídit reklamaci bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejího uplatnění. Pokud není reklamace vyřízena v rámci této lhůty řádně, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy a vrácení plné kupní ceny. Prodejce tedy musí reklamaci vyřídit řádně, má povinnost ve výše uvedené lhůtě rozhodnout o způsobu jejího řešení, posoudit její oprávněnost, následně ji vyřešit, obeznámit kupujícího o jejím výsledku a vyzvat jej k vyzvednutí příslušného zboží. Při předání má prodejce povinnost vystavit kupujícímu písemné potvrzení o způsobu a datu reklamace, případně sám opravu provést nebo písemně odůvodnit její zamítnutí.

Zákon dále stanovuje prodejci povinnost převzít reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je to možné, a to s ohledem na konkrétní sortiment produktů, případně v místě sídla prodejce. Jestliže přichází v úvahu bezodkladné odstranění vady, může být věc prodejcem opravena. Pokud to nelze, může reklamaci vyřešit výměnou vadné součásti, případně dodat kupujícímu novou věc bez vad, popřípadě má prodejce povinnost vyřešit reklamaci formou odstoupení od smlouvy a vrácením plné kupní ceny. Výjimkou je pak situace, kdy je s totožnou vadou ze strany kupujícího reklamován výrobek už potřetí nebo se na zboží vyskytují přinejmenším tři různé vady současně. Za daných okolností může kupující požadovat vyřešení reklamace odstoupením od smlouvy a vrácením plné kupní ceny.

Pokud vám, jakožto kupujícímu, nevyřídil prodejce reklamaci řádně, neztrácejte naději. Zákon nabízí prostředky, díky kterým se můžete v určitých případech svých práv domoci. Osobám, jež se nacházejí v pozici prodejce, doporučujeme řešit reklamace v souladu se zákonem a bez zbytečných obstrukcí. Spokojenost kupujícího na straně jedné a úspora nákladů prodávajícím za případné sankce na straně druhé, pak představuje optimální nastavení vzájemného vztahu.

Další zprávy z regionu