Řidičské oprávnění s podmínkou; dioptrické brýle

Mezi nezbytné podmínky pro udělení a držení řidičského oprávnění zákon o silničním provozu řadí i zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Typicky v případě, kdy řidič potřebuje mít při řízení nasazeny dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, měl by mít tyto skutečnosti zaznamenány v řidičském průkazu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V takovém případě je totiž zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou. Jak však pohlížet na situace, kdy se zrak řidiči zlepší natolik (např. v důsledku operace očí), že zdravotní prostředek v podobě dioptrických brýlí či kontaktních čoček při řízení již nepotřebuje?

Touto otázkou se v rámci své rozhodovací praxe zabýval i Nejvyšší správní soud (NSS). V NSS posuzované věci (2 As 59/2021-39) se řidič bránil rozhodnutí, jímž byl uznán vinným ze spáchání přestupku, neboť při řízení neměl nasazeny zdravotnické pomůcky (dioptrické brýle, sluchové pomůcky), které měl zapsané ve svém řidičském průkazu. Řidič namítal, že v době, kdy se dopustil jednání, které mu bylo kladeno za vinu, již fakticky žádné zdravotnické pomůcky nepotřeboval. Dle řidiče bylo nutno posoudit jeho objektivní, resp. aktuální zdravotní stav, nikoliv formalisticky trvat na tom, že je povinen nejdříve provést výmaz záznamu zdravotních pomůcek z řidičského průkazu a teprve pak řídit osobní motorové vozidlo bez nich.

NSS měl však v dané věci jiný názor. Pokud se dle NSS držitel řidičského oprávnění stane zdravotně způsobilým k řízení motorových vozidel pouze za určitých podmínek (s některými omezeními), příslušný správní orgán rozhodnutím jeho řidičské oprávnění odpovídajícím způsobem podmíní. Takovým omezením je držitel řidičského oprávnění vázán až do okamžiku, kdy příslušný správní orgán (na žádost samotného držitele a za splnění stanovených požadavků) vydá další rozhodnutí, jímž uložené podmínění řidičského oprávnění zruší, příp. změní. Tento zákonem předvídaný postup nelze obcházet tím, že sám řidič v konkrétní situaci (např. při spáchání přestupku) prohlásí, že od určité doby při řízení motorového vozidla již předepsané pomůcky fakticky nepotřebuje, neboť u něj nastala změna zdravotního stavu. Pakliže zdravotní komplikace pominou a držitel řidičského oprávnění chce, příp. potřebuje být uložené podmínky zbaven, musí o to požádat příslušný správní orgán. Pokud tak neučiní, jdou z takového stavu plynoucí důsledky k jeho tíži. Do doby vydání nového rozhodnutí správního orgánu je tudíž řidič povinen mít při řízení nasazeny zdravotnické prostředky.

Další zprávy z regionu