Rodinný závod

Dnes si představíme institut rodinného závodu, jež byl do právní úpravy zakotven spolu s účinností „nového“ občanského zákoníku, tj. od 1. ledna 2014.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Institut rodinného závodu stojí na pomezí práva rodinného a obchodního, přičemž neupravuje žádný nový druh podnikání, jak by se na první pohled mohlo zdát. Účelem institutu rodinného závodu je totiž ekonomická ochrana členů rodiny, kteří pro rodinný závod pracují, aniž by jejich práva a povinnosti byly smluvně vymezeny. Toto lze vztáhnout například na situace, kdy jeden z manželů má své hospodářství, sad, vinici apod., přičemž do práce je schopen zapojit všechny členy rodiny, aniž by se blíže zamýšlel nad vzájemnými ekonomickými vztahy či právy členů rodiny na rozhodování o důležitých skutečnostech týkajících se provozu tohoto hospodářství.

Občanský zákoník pak rodinný závod definuje jako závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Z toho mimo jiné vyplývá, že rodinný závod musí být ve vlastnictví některého z členů rodiny a nikoliv třetí osoby stojící mimo rodinu.

O rodinný závod se ale například nebude jednat tehdy, pokud závod bude provozován pouze nesezdanými partnery a jejich potomky. Ze zákona rovněž vyplývá, že institut rodinného závodu, resp. jednotlivá ustanovení o právech a povinnostech se nepoužijí v případě, že vztahy mezi členy rodiny jsou upraveny např. společenskou smlouvou, pracovní smlouvou, smlouvou o tiché společnosti aj.

Mezi práva členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu patří právo podílet se na přírůstcích rodinného závodu, tj. zejména na zisku a věcech pořízených ze zisku. S ohledem na pojetí rodinného závodu, kdy rodinný závod slouží jako zdroj obživy celé rodiny, mají členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu právo rozhodovat o použití zisku či o zásadních otázkách mimo obvyklé hospodaření, tj. např. o zastavení provozu závodu či o změnách základních zásad pro jeho provoz apod.

Závěrem lze dodat, že institut rodinného závodu přináší do právní úpravy nový soubor práv a povinností, jež vyplňuje určitou „mezeru“ při ochraně jednotlivých členů rodiny v rámci provozu rodinného závodu.

Další zprávy z regionu