Rychlost vs. havarijní pojištění

V dnešním článku si na příkladu situace posuzované Nejvyšším soudem ČR (23 Cdo 1016/2019) ukážeme, že přecenění schopností řidiče vozidla, které se nese ruku v ruce s porušením pravidel silničního provozu, může mít zcela zásadní dopad do oblasti hodnocení pojistné události ze strany pojistitele při výplatě pojistného plnění. Překračovat povolenou rychlost se totiž rozhodně nevyplácí.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V daném případě řidička osobního automobilu zřejmě nebyla příznivkyní hesla „spěchej pomalu“, když řídila osobní automobil v obci extrémně vysokou rychlostí, nejméně 177 km/h, načež způsobila dopravní nehodu. Ačkoliv měla uzavřenou s pojistitelem smlouvu o havarijním pojištění vozidla na částku 2.250.000,- Kč, pojistitel jí vyplatil pouze částku ve výši 321.204,- Kč, když přistoupil k sankčnímu snížení pojistného plnění. Odkázal se přitom na to, že jednání řidičky nepředstavovalo pojistnou událost ve smyslu nahodilé skutečnosti. Za nahodilou skutečnost totiž nebyla považována skutečnost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného, atd.

Soud v rámci svého hodnocení uvedl, že předmětem pojistného rizika v podmínkách havarijního pojištění je zpravidla nedbalostní jednání řidičů, kteří bez přiměřených důvodů spoléhají na to, že škodu na pojištěném vozidle jako předmětu pojištění nezpůsobí, ač porušují pravidla silničního provozu, např. nedodržením rychlostního omezení. O takovou situaci se však v konkrétním případě naší řidičky nejednalo. Tato projížděla obcí ve středně hustém provozu, extrémně vysokou rychlostí, ačkoliv věděla, že v obci smí jet řidič nejvýše 50 km/h, zároveň nijak nereagovala na před ní se tvořící kolonu vozidel, tedy musela vědět, že může způsobit škodu na svém vozidle, a s takovým důsledkem byla srozuměna. Jednalo se tudíž o nepřímý úmysl.

Soud tak dospěl k závěru, že jednání pojistníka či pojištěného ze závazku pojištění majetku (havarijního pojištění) může představovat úmyslné jednání vylučující nahodilost skutečnosti označené jako pojistná událost v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, a to i ve formě nepřímého úmyslu (např. poškození pojištěného vozidla vědomým porušením dopravních předpisů jízdou v provozu extrémně vysokou rychlostí za dalších mimořádných okolností dopravní nehody), byť byl za toto jednání shledán v trestním řízení vinným nedbalostním trestným činem, jehož objektem je život, zdraví nebo majetek třetích osob.

Další zprávy z regionu