Škoda vyvolaná zvláštní povahou provozu

Prostředky hromadné dopravy nepochybně zefektivňují transport osob a dostupnost jednotlivých míst. Jak však občanský zákoník nahlíží na situace, kdy v důsledku cestování takovýmito prostředky dojde k nějakému „karambolu“?

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Občanský zákoník ve svých ustanoveních mimo jiné zakotvuje, že kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu (stejně tomu tak je u provozovatele vozidla, plavidla, letadla). Povinnosti nahradit škodu se pak nemůže provozovatel zprostit, byla-li škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. A co si pod tímto představit?

Tradičně si pomůžeme rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (NS). NS posuzoval případ, kdy cestující při rozjezdu tramvajové soupravy upadla a v důsledku toho utrpěla újmu na zdraví (25 Cdo 154/2023). Následně se po provozovateli domáhala náhrady újmy vyvolané zvláštní povahou provozu.

K tomuto NS uvedl, že je zde dána objektivní odpovědnost provozovatele (bez ohledu na zavinění), kdy tuto odpovědnost, a zároveň povinnost provozovatele k náhradě škody je možno vyloučit pouze při splnění tzv. liberačního důvodu (tímto se rozumí vlivy, které nemají původ v provozu daného prostředku). Tato odpovědnost je pak vztažena nikoliv k osobě, která prostředek bezprostředně při vzniku škody ovládá (řídí), nýbrž k provozovateli.

NS zároveň dovodil, že okolnosti, které nemají původ v provozu, naplňují pouze ti činitelé, kteří ať zevnitř či zvenčí působí takovou silou či způsobem, že dokáží vyvolat negativní projevy zvláštní povahy dopravního provozu, k nimž by jinak nedošlo. Takovými okolnostmi jsou živelní události či extrémní povětrnostní vlivy nezvladatelně zasahující do pohybu vozidla, jejich důsledky působící vůči provozu vozidla (pád stromu či kamení na vozidlo), nebo s provozem nesouvisející jevy uvnitř dopravního prostředku (napadení řidiče přepravovanou osobou, konflikt mezi cestujícími, výbuch či požár látek přenášených pasažérem). Jen tehdy se tak provozovatel může zprostit odpovědnosti za škodu. Naopak, pod okolnosti mající původ v provozu (které nevylučují odpovědnost provozovatele) spadají např. nedostatky nebo vady materiálu nebo technický stav dopravního prostředku.

Další zprávy z regionu