Společná a nerozdílná odpovědnost za vady díla

V případě vadného zhotovení stavby dává občanský zákoník objednateli právo, aby spolu se zhotovitelem stavby povolal k odpovědnosti poddodavatele zhotovitele (subdodavatele), a dále i toho, kdo dodal stavební dokumentaci a toho, kdo prováděl dozor nad stavbou.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Jedná se o tzv. solidární odpovědnost, kterou se rozumí společná a nerozdílná právní odpovědnost dvou nebo více osob, kdy každá z těchto osob odpovídá v plném rozsahu, jako kdyby byla odpovědna sama.

Stavební dokumentací se rozumí takový souhrn dokladů, které se pro stavbu zpracovávají v souvislosti s funkcemi, které budou plnit – nejedná se tedy pouze o projektovou dokumentaci, ale např. i o technicko-ekonomické studie, koncepční projekt pro technologickou část stavby atp.

V případě dozoru nad stavbou pak jde o obvyklý stavební dozor a poddodavatelem se rozumí osoba ve smluvním vztahu se zhotovitelem, zúčastněná na provádění díla.

Vyskytnou-li se na zhotoveném díle vady, je objednatel oprávněn povolat k odpovědnosti za ně kteroukoli z výše uvedených osob, anebo i všechny či jen některé z nich společně. Pro každého ze solidárně povinných zákon současně stanovuje větší či menší míru možnosti se této solidární povinnosti z vad zprostit.

Subdodavatel se své povinnosti zprostí, pokud prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával stavební dozor. Protože subdodavatel není ve smluvním vztahu s objednatelem a zákon (§ 2630 OZ) zakládá právo objednatele proti zhotoviteli, nemůže se subdodavatel dohodou se zhotovitelem své povinnosti z vad vůči objednateli zprostit.

Ten, kdo dodal stavební dokumentaci, se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci. Otázku rozsahu odpovědnosti bude zpravidla nutno řešit na základě rozsáhlého a nákladného dokazování, založeného zejména na znaleckých posudcích. Bude nutno posoudit, zda k vadám díla došlo v důsledku vadného projektu, nebo činností zhotovitele.

Ten, kdo prováděl dozor nad stavbou, se povinnosti zprostí, prokáže-li, že vadu stavby selhání dozoru nezpůsobilo. Tedy musí prokázat, že vadu způsobilo něco jiného, tzn. zpravidla činnost zhotovitele nebo projektanta.

Zákon současně stanoví, že zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil objednatel, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou určil objednatel.

Další zprávy z regionu