Svěřenský fond/Trust

V dnešním článku se obecně budeme věnovat v zásadě novému institutu v podobě svěřenského fondu neboli trustu, který představuje poměrně zajímavé možnosti při správě cizího majetku.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Předně je si třeba popsat, jaká je základní podstata svěřenského fondu. Zakladatel vyčlení ze svého majetku určitou část a svěří ji buďto k soukromému či veřejně prospěšnému účelu „do rukou“ tzv. svěřenského správce. Majetek, který je základem svěřenského fondu, již pak není ve vlastnictví zakladatele, avšak nepatří ani do vlastnictví svěřenského správce, který je pouze osobou, která byla zakladatelem pověřena ke správě tohoto majetku ve svěřenském fondu, ani do vlastnictví osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno tzv. obmyšlený.

Majetek ve svěřenském fondu tedy v podstatě nikomu nepatří, a je nezávislý na majetku zakladatele, svěřenského správce či obmyšleného. To sebou může přinášet určité výhody, pokud je proti těmto osobám např. vedeno exekuční řízení či naopak nevýhody, kdy majetek nebude v zásadě předmětem dědictví po zakladateli.

Jednou z podmínek zřízení svěřenského fondu je souhlas, resp. přijetí pověření od zakladatele fyzickou nebo právnickou osobou (stanoví-li tak zákon), která má spravovat majetek ve svěřenském fondu (svěřenský správce). Toto pověření může zakladatel učinit prostřednictvím smlouvy či pořízení pro případ smrti (typicky závěť), na základě kterých, vyčleňuje majetek do svěřenského fondu. Proto, aby stát měl určitou kontrolu nad zřizováním svěřenských fondů, vytvořil evidenci svěřenských fondů (isesf.justice.cz), ze které lze zjistit základní údaje o svěřenských fondech.

Základním dokumentem, který upravuje např. účel svěřenského fondu, způsob jednání svěřenského správce, nebo jak má být plněno obmyšlenému apod., je tzv. statut, ten musí být přijat ve formě notářského zápisu.

Pokud je svěřenský fond zakládán za soukromým účelem, děje se tak např. z důvodu finančního zabezpečení blízkých osob nebo také s myšlenkou investování za účelem dosažení zisku k rozdělení mezi obmyšleného/é, včetně zakladatele; popř. s cílem ochrany majetku.

Svěřenský fond zaniká v případě uplynutí doby, na kterou byl založen, dosažením účelu, příp. rozhodnutím soudu ze zákonem stanovených důvodů. Majetek je poté nutno vypořádat, přičemž tento může připadnout do vlastnictví obmyšleného, nebo zakladatele, pokud není obmyšleného. Pokud by nebyla ani jedna z těchto osob, připadne majetek do vlastnictví státu.

Další zprávy z regionu