Trestní oznámení – kam jej podat a co obsahuje?

Trestní oznámení je podáním, které slouží k zahájení trestního řízení. I když je však existence tohoto institutu poměrně známá, pojí se s ním řada otázek jako například kdo a jak jej v případě nutnosti vůbec může podat, a také komu?

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Co se týče otázky, kdo může trestní oznámení podat, platí, že se nemusí jednat pouze o samotnou oběť nebo poškozeného, ale může jej podat kdokoliv.

Dle zákona jsou pak povinny jej přijímat policejní orgány a státní zastupitelství. Za pojmem policejní orgán se pak mimo Policie ČR skrývá také například Generální inspekce bezpečnostních sborů, nebo pověřené orgány Vězeňské služby či Vojenské policie. Alternativně může k jeho podání dojít rovněž u soudu, ten o něm však pouze sepíše protokol, který dále předá státnímu zástupci. Je tak lepší jej podat rovnou policejnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství.

Trestní oznámení je možné podat písemně, ústně do protokolu, ale také elektronicky. Mimo samotného uvedení předmětných skutečností z něj musí vyplývat, kterému orgánu je adresováno, kdo jej podává a musí být podepsáno a datováno. V případě anonymního podání se jím budou orgány činné v trestním řízení zabývat pouze, pokud z něj vznikne důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Vhodné je také k trestnímu oznámení připojit veškeré dostupné důkazy, které potvrzují Vámi uváděné skutečnosti.

Není však nutné nijak uvádět konkrétní trestný čin, který v daném jednání spatřujete, jeho kvalifikaci si již orgány činné v trestním řízení posoudí samy. Naopak je vhodné uvést, kde a kdy mělo k činu dojít, jak konkrétně probíhal, jaké měl následky a pokud je Vám taková informace známa, tak také kdo jej spáchal. V opačném případě je však možné jej podat i na neznámého pachatele.

S podáním trestního oznámení není spojena úhrada žádných správních poplatků a lze jej podat i při pouhém podezření ze spáchání trestného činu, nicméně v případě úmyslně nepravdivých trestních oznámení je nutno upozornit na možnost spáchání trestného činu křivého obvinění.

Je příhodné též zmínit, že pro informaci o tom, jak konkrétně bylo s Vaším trestním oznámením naloženo, je nutné o tuto informaci při jeho podávání požádat.

Na závěr upozorňujeme, že je nutné rozlišovat mezi trestním oznámením a žalobou. Trestní oznámení již nejde vzít zpět a ani jej nelze využít k řešení civilních sporů.

Další zprávy z regionu