Trestný čin spáchaný během nouzového stavu

Koronavirus u každého z nás významně změnil mnoho aspektů každodenního života. Spousta lidí si však neuvědomuje, že změny nastaly i v oblasti aplikace trestního práva.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V souvislosti s vypuknutím pandemie koronaviru je důležité zmínit možné trestněprávní dopady, a to především obecnou přitěžující okolnost, související s vyhlášením nouzového stavu na jaře a na podzim tohoto roku. Na základě § 42 písm. j) trestního zákona soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel „spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace.“ Krizovou situací se pak podle krizového zákona rozumí mj. nouzový stav. Soud tak může obecně skutečnost, že trestné činy byly spáchány během nouzového stavu, vzít v potaz jako přitěžující okolnost a uložit trest přísnější. V praxi je přístup soudů různý, nicméně pro aplikaci této konkrétní přitěžující okolnosti je rozhodující, zda nouzový stav přispěl ke spáchání trestného činu nebo pachatel tento stav využil při jeho páchání či mu nouzový stav trestní jednání usnadnil nebo z něj měl prospěch.

Výše uvedenou přitěžující okolnost je však důležité odlišit od tzv. kvalifikované skutkové podstaty trestného činu. Názorným příkladem může být trestný čin krádeže. Pokud by krádež nebyla spáchána v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozil by pachateli trest odnětí svobody do dvou let. V případě, že by byl stejný trestný čin spáchán pachatelem v době nouzového stavu, hrozil by mu trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Mezi další trestné činy, které soudy aktuálně mohou trestat přísněji, patří např. šíření nakažlivé lidské nemoci (úmyslně či z nedbalosti), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (úmyslně či z nedbalosti), zpronevěra, podvod, lichva a šíření poplašné zprávy. Některé trestné činy naopak obsahují již ve své základní skutkové podstatě podmínku, že k jejich spáchání musí dojít za nouzového stavu, jako je tomu např. u trestných činů ohrožení devizového hospodářství, či vyhýbání se výkonu služby.

Je zcela evidentní, že zákonodárce myslel při koncipování výše uvedených pravidel na výjimečné situace, kterou je bezpochyby i současná pandemie koronaviru. Snažil se tak apelovat na všechny občany, aby v žádném případě nezneužívali krizovou situaci, což je jistě důležité tímto připomenout.

Další zprávy z regionu