Úhrada soudního poplatku

V dnešním článku si představíme některá úskalí spojená s úhradou soudního poplatku. Lze vycházet z určité premisy, že vedení soudního sporu by mělo přicházet do úvahy až tehdy, pokud není možné mezi stranami nalézt vhodné východisko jimi sporné věci.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Soudní řízení totiž jednotlivé strany sporu nezřídka vystaví psychicky náročným situacím a v neposlední řadě též znatelným výdajům. Pokud tomu však okolnosti chtějí a dotyčnému nezbývá nic jiného, než podat žalobu, nesmí obecně pominout důležitou věc, a to zaplacení soudního poplatku.

Zákon o soudních poplatcích mimo jiné stanoví, že povinnost zaplatit soudní poplatek vzniká podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení, přičemž tento je splatný již vznikem této povinnosti, tj. při podání žaloby. Rovněž je stanoveno, že nebyl-li soudní poplatek zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů. Soud může výjimečně určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Nezaplacení soudního poplatku má tedy v kontextu dané věci poměrně fatální důsledky.

Proč je toto vhodné připomenout? V praxi se totiž objevují případy pozdního zaplacení soudního poplatku. Některé osoby se domnívají, že provedením platebního příkazu či platby prostřednictvím poštovní poukázky splní svou poplatkovou povinnost a odpovědnost za připsání platby nese daný zprostředkovatel, a to včetně případné technické závady. Nicméně, tato domněnka je mylná.

Nejvyšší soud v nedávné době v rámci svého rozhodnutí (21 Cdo 1958/2021) dovodil, že pochybení nebo technická chyba při bezhotovostním převodu uskutečňovaném bankou nebo provozovatelem poštovních služeb, v jejichž důsledku nebyla předepsaná částka nejpozději v poslední den lhůty, stanovené soudem ve výzvě k zaplacení soudního poplatku, připsána na účet soudu, jde na vrub poplatníka. Tomu totiž nic nebránilo v zaplacení poplatku současně s podáním žaloby a nese tak odpovědnost za nesplnění poplatkové povinnosti v podobě rozhodnutí soudu o zastavení řízení.

Vzhledem k výše uvedenému lze proto doporučit, aby zaplacení soudního poplatku nebylo danou osobou odkládáno až na poslední den lhůty. Zároveň, s ohledem na již v dnešní době běžné internetové bankovnictví, upřednostnit platbu bankovním převodem namísto poštovní poukázky. Rozhodující je totiž vždy den, kdy je soudní poplatek připsán na účet soudu.

Další zprávy z regionu