Úplata za zřízení nezbytné cesty

Úplata, resp. náhrada představuje jednu z podmínek, při jejímž naplnění může soud, k návrhu vlastníka, který nemá zajištěn přístup z veřejné cesty ke svému pozemku/stavbě, povolit zřízení nezbytné cesty.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Tomu, že je nutno v takovém případě splnit i další kritéria, jsme se mimo jiné věnovali v předchozím článku.

Z příslušných ustanovení občanského zákoníku zejména vyplývá, že za zřízení nezbytné cesty přes pozemek jiného vlastníka naleží tomuto dotčenému vlastníku úplata a odčinění újmy, není-li již kryto úplatou. V případě, že by hrozilo, že na pozemku dotčeného vlastníka vznikne v důsledku výkonu práva nezbytné cesty škoda, má dotčený vlastník právo i na poskytnutí jistoty na její pokrytí.

Při povolení nezbytné cesty musí být respektována základní pravidla, a sice že vlastník dotčeného pozemku by měl být zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a tento dotčený pozemek co nejméně zasažen. V této souvislosti by pak úplata za zřízení nezbytné cesty měla představovat, zjednodušeně řečeno, spravedlivou kompenzaci za všechny útrapy a zásahy, které vlastníkovi dotčeného pozemku způsobí zřízení nezbytné cesty.

Z rozhodovací praxe soudů pak vyplývá, že při stanovení úplaty za zřízení nezbytné cesty nelze vycházet z ceny určené podle cenových předpisů, ani jen z ceny, za které by bylo možné dosáhnout smluvního zřízení služebnosti. Je třeba také zvážit všechny okolnosti daného případu, zejména proč stavba zůstala bez přístupu k veřejné komunikaci, stejně jako všechny negativní účinky, které s sebou zřízení nezbytné cesty pro zatížený (dotčený) pozemek přinese. Náhrada za zřízení práva nezbytné cesty pak zahrnuje i náhradu za újmu, kterou vlastník pozemku utrpí, a to i tím, že v důsledku tzv. právní závady (práva cesty svědčícího vlastníku stavby) zpravidla klesne cena zatíženého pozemku i stavby na něm zřízené, a že jeho vlastník bude výkonem tohoto práva omezen v užívání pozemku, bude narušeno jeho soukromí apod. Nelze pominout skutečnost, že právo cesty se zřizuje bez časového omezení (i když není v konkrétní věci vyloučeno ani jeho zřízení na určitou dobu).

Stanovení výše úplaty za zřízení nezbytné cesty je pak na úvaze soudu (s pomocí znaleckého posudku), kdy tento musí své úvahy, které ho vedly k rozhodnutí o konkrétní výši úplaty, řádně zdůvodnit. Úplata může být stanovena ve formě jednorázového plnění nebo v opakujících se dávkách.

Další zprávy z regionu