„Upozorňovací“ povinnost zhotovitele díla

Dnes si přiblížíme jednu specifickou povinnost zhotovitele, kterou má ve vztahu k objednateli, a jejíž porušení má za následek jeho odpovědnost za vady díla, které v důsledku toho bude jím zhotovované dílo případně mít.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Jelikož je zhotovitel zpravidla odborníkem ve svém oboru a je povinen provádět dílo s potřebnou péčí, je na něj kladena odpovědnost za odpovídající kvalitu výsledku své činnosti. Součástí této zvýšené odpovědnosti je i povinnost zhotovitele rozpoznat nevhodné příkazy objednatele nebo nevhodné věci dodané objednatelem k realizaci díla, a zároveň i povinnost na tuto nevhodnost objednatele upozornit.

Na nevhodnost předaných věcí nebo pokynů musí zhotovitel upozornit objednatele bez zbytečného odkladu poté, co tuto nevhodnost zjistil nebo mohl zjistit. Nevhodnými věcmi, či pokyny jsou např. i předané nákresy, projektové dokumentace či vzory, podle kterých se má dílo provádět. Vždy bude záležet na tom, zda vzhledem ke své profesionalitě a odbornosti byl zhotovitel schopen nevhodnost takových příkazů či věcí zjistit či nikoli.

Pokud nevhodné věci nebo příkazy objednatele brání v řádném provádění díla, měl by zhotovitel provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny věcí nebo změny příkazů objednatele. Ve zbývajícím rozsahu může a musí zhotovitel v provádění díla pokračovat. Pokud však objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných příkazů trvá, má zhotovitel právo požadovat, aby mu to objednatel potvrdil písemně. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynů, případně nebude-li mít písemné potvrzení objednatele o tom, že trvá na pokračování v realizaci díla dle nevodného příkazu či s použitím nevhodné věci, odpovídá zhotovitel za vady díla tím způsobené.

Objednatel nemá právo z vady díla, překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla a zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší, až do výměny věci nebo změny příkazu. Jakmile objednatel písemně potvrdí, že trvá na svém pokynu či dodané věci, může zhotovitel pokračovat v realizaci díla, přičemž objednatel tím ztrácí právo z vad díla, způsobených takovým příkazem nebo nevhodnou dodanou věcí. Písemná forma je významná i z důkazního hlediska v případě sporu mezi stranami.

Další zprávy z regionu