Zákaz zvyšování nájemného bytů

Někteří ze čtenářů možná zachytili informaci o tom, že dne 23. 4. 2020 vláda ČR vydala nařízení (č. 202/2020 Sb.), kterým se nařizuje cenové moratorium nájemného z bytů. Toto nařízení v jednom, zcela stručném § 2 zakotvuje, že „Nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat.“

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Nic bližšího však uvedeno není. Toto cenové moratorium nabylo účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 24. 4. 2020 a ukončeno bude automaticky ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Vláda jej případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné.

Cenové moratorium bylo přijato jako ochranné opatření pro nájemníky, kteří jsou vůči pronajímateli ve slabším postavení, a jeho přijetí bylo vyvoláno situací, kdy se řada domácností potýká s poklesem svých příjmů. Vláda tím podala pomocnou ruku nájemníkům, kteří sice nájem platit zvládají, ale jeho případné navýšení už by jejich rodinný rozpočet neunesl. Díky moratoriu tak mají jistotu, že jim v dnešní komplikované situaci neporostou náklady na bydlení.

Moratorium se vztahuje na všechny způsoby zvýšení nájemného, tedy i na případné změny sjednané dohodou pronajímatele s nájemcem. V tomto směru je však nutno upozornit na to, že zákaz zvýšení se nevztahuje na jiné platby spojené s užíváním bytu.

Moratorium se dále vztahuje i na případy tzv. řetězení nájmů, tedy na situace, kdy pronajímateli v době účinnosti tohoto opatření poslední nájemní vztah skončil a on v době platnosti mimořádných opatření pronajme nově svoji nemovitost za účelem bydlení. Ministerstvo financí prezentovalo stanovisko, že pronajímatel je v takovém případě povinen uplatnit nájem maximálně ve výši, za kterou nemovitost pronajímal k bydlení předchozímu nájemci.

Na závěr si dovolíme upozornit na skutečnost, že nedodržení cenového moratoria může být kvalifikováno jako přestupek dle zákona o cenách a pachateli může být uložena pokuta.

Další zprávy z regionu