Zdražování energií pohledem odběratele – část 1.

Počínaje podzimem roku 2021 čelí odběratelé elektřiny a plynu razantnímu zvyšování cen. Ani stávající mezinárodněpolitická situace bohužel nenasvědčuje tomu, že by se situace na trzích s energiemi měla uklidnit, tudíž i nadále můžeme očekávat cenové turbulence, které budou na odběratele postupně přenášeny.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dodavatelé energií reagují na vývoj na burze logicky zvyšováním cen jednotlivých produktů svým zákazníkům. Jsme svědky situací, kdy někteří dodavatelé oznamují svým zákazníkům zvýšení cen produktů, které byly sjednány jako „fixní“, tj. s neměnnou cenou po určité období. Takovýto postup je v prvé řadě v rozporu se smlouvou uzavřenou s odběratelem. Je zapotřebí, aby si odběratelé fixních produktů řádně zkontrolovali vyúčtování cen energií, zda je jim účtována správná cena, a pokud tomu tak není, mají možnost domáhat se zjednání nápravy cestou reklamace vyúčtování, které od dodavatele obdrželi. K tomu je však zapotřebí dodat, že to, zda mají odběratelé garantovanou neměnnou cenu, nebo nikoliv, vyplývá z obsahu smlouvy samotné, případně pak z toho, co jejímu uzavření předcházelo. Zpravidla nebude pochyb tam, kde odběratel nakupuje produkt s označením „FIX“ nebo bude ve smlouvě jiné ujednání nevzbuzující pochybnosti o tom, že příslušný produkt má tento charakter. Ovšem pouze ze samotného faktu, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou, nelze dovozovat, že nakupovaný produkt je produktem s fixní cenou, jak odběratelé často takovýto mylný názor zastávají. Je proto zapotřebí smlouvu důkladně prostudovat, v případě pochybností nezbude než požádat o odbornou pomoc.

Odebírá-li odběratel produkt s nezafixovanou cenou, má dodavatel ze smlouvy zpravidla právo na její změnu. Při uplatnění tohoto práva je však vázán zákonem předepsanými postupy, podle nichž musí zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu prokazatelně a adresně oznámit odběrateli nejpozději 30. den přede dnem účinnosti nové ceny, a to způsobem uvedeným ve smlouvě. Zpravidla se bude jednat o oznamování na odběratelem označenou kontaktní e-mailovou adresu. Součástí oznámení musí být poučení o právu odběratele vypovědět smlouvu v případě, že se zvýšením ceny nesouhlasí, a to bez jakéhokoliv postihu. Jaká jsou práva odběratele v případě, pokud dodavatel tyto postupy nedodrží, bude popsáno v příštím příspěvku.

Další zprávy z regionu