Zdražování energií pohledem odběratele – část 2.

V minulém příspěvku byly shrnuty základní postupy, které musí dodavatel elektřiny nebo plynu dodržet, chce-li odběratelům zvýšit cenu. Je-li zvýšení ceny oznámeno řádně a odběratel s ním nesouhlasí, může vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu hrozila jakákoliv sankce.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Musí tak ale učinit nejpozději do desátého dne před prvním dnem platnosti nové ceny, jinak toto své právo ztrácí. V dalším textu se zaměříme na to, jaká jsou práva odběratele, pokud dodavatel zákonné postupy nedodrží.

Do 31.12.2021 platilo, že neoznámí-li dodavatel zvýšení ceny zákonem požadovaným způsobem, je odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny. Odběratel měl tedy delší dobu na „beztrestné“ rozvázání smlouvy a nalezení nového dodavatele. Vyplývá-li toto právo ze smlouvy, je možno jej nadále použít, i když podle zákona již neplatí.

Od 01.01.2022 pak nově platí, že neoznámí-li dodavatel zvýšení ceny řádně, není zvýšená cena vůči odběrateli účinná. Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že tento důsledek platí i pro smlouvy, uzavřené před uvedeným datem, a je možno jej použít i v souvislosti s dřívějším zvyšováním cen. Obzvlášť v závěru loňského roku se stávalo, že dodavatelé nestíhali zvyšování cen včas oznamovat, případně oznámení nedoručovali na správné adresy – v těchto případech může odběratel vyúčtování reklamovat a požadovat jeho korekci. Za spotřebovanou elektřinu či plyn je totiž povinen platit pouze cenu, kterou si naposledy platně sjednal.

Závěrem bych se chtěl zmínit o dopadech opatření, které spočívá v prominutí DPH za dodávky elektřiny a plynu v listopadu a prosinci 2021. Opatření bylo prezentováno jako úleva všem odběratelům dotčeným zdražováním. Stranou mediální pozornosti však zůstalo, že se promíjí DPH pouze z plnění, u nichž v uvedeném období vznikla povinnost přiznat daň. Což v praxi znamená, že se promíjí DPH pouze z plnění, u nichž v uvedeném období došlo k tzv. uskutečnění zdanitelného plnění (tj. v podstatě byl proveden fakturační odečet spotřebované energie) nebo z částek, které byly v uvedeném období zaplaceny, včetně záloh. Těm odběratelům, kterým nebyl v uvedených měsících proveden fakturační odečet, tak je v rámci vyúčtování promíjena DPH pouze ze zaplacených záloh, nikoliv z celkové spotřeby v daném období. Což zvláště u těch odběratelů, kteří mají zálohy nastaveny významně níže než je jejich skutečná spotřeba v zimních měsících, může způsobit jisté zklamání, nicméně jde o postup aprobovaný finanční správou.

Další zprávy z regionu