Bezdůvodné obohacení I.

Jak řešit situaci, kdy partnerovi poskytneme finanční prostředky na rekonstrukci domu ve výlučném vlastnictví jeho rodičů, přičemž následně dojde k partnerskému odloučení?

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Investované finanční prostředky jsou tak zdánlivě v nedohlednu nebo může dojít k případu, kdy v důsledku neopatrné záměny čísel bankovních účtů finanční prostředky zašleme na bankovní účet třetí osoby, která tyto začne užívat ve svůj prospěch. Takovéto situace můžeme zpravidla podřadit pod institut bezdůvodného obohacení.

Institut bezdůvodného obohacení tedy z obecného hlediska využíváme ve všech situacích, kdy se určitá osoba na úkor jiné osoby obohatí (obohacený), aniž by pro to zde byl spravedlivý důvod. V takovém případě zákon pro účely obnovení žádoucí rovnováhy majetkových poměrů obou stran stanoví, že ten, kdo se takto obohatil, musí tzv. ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Vzhledem k tomu, že zde existují různorodé situace, v jejichž důsledku může docházet k bezdůvodnému obohacení, zákon příkladmo vyjmenovává nejčastější případy, kdy k bezdůvodnému obohacení dochází. Jedná se tedy zejména o případy, kdy obohacený získá majetkový prospěch

• plněním bez právního důvodu,

• plněním z právního důvodu, který odpadl,

• protiprávním užitím cizí hodnoty,

• nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

Co je myšleno oním spravedlivým důvodem? Pod tímto neurčitým pojmem si můžeme představit platně uzavřenou smlouvu, rozhodnutí soudního či správního orgánu, popř. jinou skutečnost, která odůvodňuje legitimní nabytí majetkových hodnot osobou v rámci dodržení pravidel právního řádu, příp. dobrých mravů.

V případě bezdůvodného obohacení nezáleží na tom, zdali se obohacený k majetkovému prospěchu dostal například nějakým protiprávním úkonem, nebo by zde bylo podstatné zavinění. Důležitým je v tomto směru již faktický stav obohacení, ke kterému došlo bez spravedlivého důvodu.

Pokud jde o samotné vydání bezdůvodného obohacení, tak přednost má obnovení původního stavu, a pokud to není možné (předmět bezdůvodného obohacení zanikl či již není v dispozici obohaceného), přistupuje se k náhradě formou finančních prostředků. Majetkovou hodnotou pro účely bezdůvodného obohacení pak rozumíme hmotné i nehmotné věci, majetková práva i poskytnuté služby.

Další zprávy z regionu