Exekuce v době koronavirové a prominutí zmeškání lhůty

V souvislosti se snahou vlády ČR co nejvíce zmírnit dopady „koronavirové krize“ je přijímána celá řada zákonů vztahujících se k jednotlivým oblastem společenského, resp. právního života. V dnešním příspěvku se podíváme zejména na to, jaká opatření byla přijata ve vztahu k exekučnímu řízení.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V tomto směru lze odkázat na zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 (dopad na občanské soudní řízení, exekuce, insolvence atd.). Tento zákon je účinný od 24. 4. 2020.

V rámci exekučního řízení tak není možno do 30. 6. 2020 provést exekuci prodejem movitých věcí, nebo exekuci prodejem nemovité věci, v níž má dlužník hlášeno místo trvalého pobytu. Exekuce prodejem movitých věcí však může být provedena, pokud dlužník, resp. povinný s provedením tohoto způsobu exekuce souhlasí nebo pokud se jedná o vymáhání pohledávek výživného, pohledávek týkajících se náhrady újmy na zdraví, popř. na náhradu újmy způsobené úmyslným trestným činem. U nemovitých věcí se pak zmíněné výjimky použijí obdobným způsobem.

Další opatření se uplatní v době od 24. 4 .2020 do 31.12.2020. Toto se vztahuje na výkon rozhodnutí/exekuci přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, kdy je postižen/zablokován účet povinného. Standardně je peněžnímu ústavu ze zákona uložen zákaz, který spočívá v tom, že peněžní ústav „zablokuje“ finanční prostředky na účtu povinného do výše vymáhané pohledávky. Dlužník tak zároveň ztrácí právo s těmito finančními prostředky nakládat, resp. si je vybrat. Uvedený zákaz, resp. omezení se pak nevztahuje na finanční prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce. V důsledku přijatého opatření však povinný bude oprávněn disponovat s prostředky do výše čtyřnásobku životního minima.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina institucí v době nouzového stavu funguje v omezeném režimu, zmíněný zákon pamatuje i na případné zmeškání lhůt k provedení úkonu, a to z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii. Nicméně, je nutno upozornit na skutečnost, že zákon zároveň stanoví lhůtu pro podání návrhu/žádosti o prominutí zmeškání lhůty. V občanském soudním řízení je to 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, z něhož vyplývalo omezení podstatné pro provedení příslušného úkonu. Ve správním soudnictví je pak lhůta stanovena na dva týdny; u výkonu rozhodnutí/exekuce je to v zásadě 7 dnů, jsou zde však stanoveny další podmínky; stejně je tomu tak např. i v insolvenčním řízení.

Další zprávy z regionu