Hlídané parkoviště; náhrada škody

V tomto článku si přiblížíme, jak soudní judikatura nahlíží na otázku, jaké parkoviště lze považovat za hlídané, a to s odkazem na případný nárok na náhradu škody.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Ze zákonného ustanovení vztahujícího se k dané problematice vyplývá, že pokud je s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci. Stejně nahradí škodu provozovatel hlídaných garáží nebo zařízení podobného druhu, jedná-li se o dopravní prostředky v nich umístěné a o jejich příslušenství (poškozený ale musí právo na náhradu škody uplatnit bez zbytečného odkladu; nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se o škodě musel dovědět).

Nejvyšší soud (NS) ve svém nedávném rozhodnutí připomněl, co vše je nutno brát v potaz, pokud se jedná o hlídané parkoviště, garáž či jinou parkovací plochu (25 Cdo 1828/2020). Je nanejvýš vhodné si uvědomit, že ne každé parkoviště se závorou je parkovištěm hlídaným. Velmi záleží na tom, zdali jeho provozovatel garantuje střežení vozidel nebo ne (není pak důležité, jaký způsob ochrany/střežení zvolí, popř. zda střežení fakticky vykonává). Podstatné je to, zda provozovatel střežení nabízí a řidič tuto službu přijme (např. jenom tím, že umístí vozidlo na parkovišti). Proto ani placené parkoviště nemusí být parkovištěm hlídaným, neboť zde daný poplatek může znamenat pouze platbu za krátkodobý nájem parkovacího místa. Nápomocný proto může být v tomto směru i provozní řád konkrétního parkoviště.

Ve vztahu k parkovištím určeným pro dlouhodobá stání, kde je navíc personál (udělující též pokyny, kam má řidič své vozidlo umístit) pak NS poznamenal, že i takové parkoviště nemusí mít povahu parkoviště hlídaného. U parkovišť určených pro dlouhodobé stání lze totiž považovat určování parkovacích míst obsluhou za obvyklou činnost za účelem zajištění plynulosti jeho provozu a maximálně efektivního využití parkovací plochy. Pokud parkoviště navíc není opatřeno zařízením způsobilým zajistit ostrahu vozidel, ani tato služba není provozovatelem nabízena nebo provozována, řidič se nemůže domnívat, že je parkoviště střežené. Řidičům lze tak především doporučit obezřetnost při parkování vozidel. Řešení škodní události může totiž v konkrétním případě představovat zapeklitý oříšek.

Další zprávy z regionu