Kamera v automobilu

Stálé větší procento řidičů se při jízdě po pozemní komunikaci setkává s nepochopitelnou a nebezpečnou agresí jednotlivců v podobě manévrů za hranicí zákonem stanovených pravidel silničního provozu. Vzhledem ke skutečnosti, že situace na pozemních komunikacích často připomíná nezkrotné pláně divokého západu, mnoho řidičů si do automobilů pořizuje kamery se záznamem. Je však toto přípustné z hlediska ochrany osobních údajů?

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) již dříve přijal k této problematice stanovisko, na základě něhož dospěl k závěru, že při provozování kamery instalované uvnitř motorového vozidla, která cíleně monitoruje provoz na pozemních komunikacích a jejich bezprostředním okolí, dochází ke zpracování osobních údajů, přičemž řidič je z tohoto důvodu vázán určitými povinnostmi.

Předně nutno uvést, že řidič je oprávněn pořídit kamerový záznam v souvislosti s naplněním legitimního účelu ochrany jeho zdraví, majetku či jiných oprávněných zájmů. Za tento účel je považováno pořízení kamerového záznamu jakožto důkazního prostředku pro případ mimořádné události. Typicky se jedná o dopravní nehodu, kdy kamerový záznam může přispět k jejímu objasnění a sloužit jako důkaz pro řízení o přestupku či řízení trestní, popř. v rámci likvidace pojistné události.

Problémem je zveřejnění záznamu např. na internetu, či jeho jakékoliv jiné šíření. Řidič se v takovémto případě vystavuje riziku zásahu do práv na ochranu soukromého a osobního života jednotlivých účastníků silničního provozu. Zde se již nejedná o zpracování osobních údajů v souvislosti se samotným řešením mimořádné okolnosti, a tudíž, pokud lze na tomto záznamu identifikovat i jiné účastníky (např. podle obličejů, SPZ apod.), jedná se o zásah neoprávněný. Schází zde totiž souhlas dotyčných osob s pořízením záznamu, resp. se zpracováním osobních údajů, a navíc je zde překročen legitimní účel pořízení. Řidič je tak v zásadě oprávněn předat kamerový záznam pouze Policii ČR, příslušnému správní orgánu, pojišťovně či soudu.

Řidič dále nemá v souvislosti s pořízením kamerového záznamu povinnost oznámit ÚOOÚ, že bude zpracovávat osobní údaje, avšak při předání předmětného záznamu např. policii by měl vyrozumět účastníky dopravní nehody o existenci a předání tohoto záznamu.

Nelze opomenout ani tu skutečnost, že z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích by měla být kamera umístěna tak, aby řidiči nebránila ve výhledu (např. na zadním okraji palubní desky).

Další zprávy z regionu