Lichva pohledem občanského zákoníku

V dnešním článku si krátce přiblížíme, jakým způsobem je z pohledu občanského zákoníku chápána lichva a jaké to může mít důsledky.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dle občanského zákoníku je neplatná smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Z praktického hlediska si můžeme uvést příklad, kdy lichvář zneužije tísně druhé osoby (poškozeného) při převodu nemovité věci, a to za pomoci rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS; 23 Cdo 84/2023). Dle NS je k tomu, aby uzavřená smlouva mohla být posouzena jako tzv. lichevní, potřeba naplnění subjektivního i objektivního znaku lichvy.

Objektivním znakem lichevní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k nemovitostem, je existence písemně uzavřené smlouvy o převodu nemovité věci, v níž je poskytované plnění (cena za převáděný nemovitý majetek) v hrubém (podstatném) nepoměru oproti hodnotě převáděného majetku. Dle NS pak při hodnocení hrubého nepoměru zpravidla nebude stačit pouze prosté srovnání jednotlivých hodnot. Bude totiž nutno přihlédnout i k dalším faktorům, které mohou mít na toto hodnocení vliv, a to ve smyslu hospodářského významu uzavřené smlouvy, solventnosti převodce, rizikovosti záměru, vývoji na trhu atd.

Subjektivní znak pak představuje existence tzv. subjektivní slabosti u poškozeného posuzované k okamžiku uzavření smlouvy (např. rozumová slabost, tíseň, lehkomyslnost atd.) Musí být též prokázáno, že lichvář vědomě těžil z takovéhoto stavu na straně poškozeného. Pokud jde např. o samotnou tíseň, dle NS se nejedná pouze o případy, kdy je někdo ohrožen ve své fyzické či ekonomické existenci nebo prakticky donucen k určitému jednání, nýbrž postačí i taková vážná nesnáz, že poškozený přistoupí na lichevní smlouvu jako na „menší zlo“ (tíseň může také existovat i jen v představě poškozeného). Může se tedy jednat o případ, kdy poškozený v zájmu co nejrychlejší úhrady svých dluhů a obavy z vedení exekuce, kývne na nabídku lichváře a převede vlastnické právo k nemovité věci „hluboko“ pod tržní cenou.

Pro úplnost je vhodné dodat, že podnikatel, který uzavřel smlouvu při svém podnikání, se nemůže dovolat neplatnosti smlouvy z důvodu lichvy.

Další zprávy z regionu