Nabytí vlastnického práva od nevlastníka; ojeté vozidlo

V dnešním článku upozorníme na možná úskalí spojená s koupí ojetého vozidla, a to ve vztahu k samotnému převodu vlastnického práva. V souladu s platnou právní úpravou je totiž výjimečně možné, abychom nabyli vlastnické právo k movité věci tzv. od nevlastníka.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Občanský zákoník v ustanovení § 1111 stanoví, že pokud získal někdo movitou věc za jiných okolností, než které upravuje § 1109 nebo 1110 (§ 1111 obč. zák. se tak zpravidla uplatní v případě nabytí vozidla, k němuž nedošlo v rámci běžného obchodního styku od podnikatele ani od osoby, které vlastník věc svěřil) stane se vlastníkem věci, pokud prokáže dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci. To neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu.

Pokud však výše uvedené předpoklady naplněny nebudou, vozidlo bude muset být vráceno původnímu majiteli. Jednotlivými nároky kladenými na kupujícího se v nedávné době zabýval ve svém rozhodnutí i Nejvyšší soud (21 Cdo 1811/2021). Tento v zásadě shrnul, že předpokladem nabytí vlastnického práva (§1111 obč. zák.) je jednak existence platného právního titulu, a dále dobré víry v oprávnění převodce převést vlastnické právo. Dobrou víru je však v daném případě povinen prokázat nabyvatel, resp. kupující. Při jejím posuzování bude hrát především roli to, zda při zachování náležité opatrnosti, kterou lze s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu po každém požadovat, kupující měl nebo mohl mít pochybnosti o tom, že prodávající není oprávněn vlastnické právo převést. Chce-li být kupující považován za poctivého nabyvatele, je přímo jeho povinností ve smyslu povinnosti investigativní, aby on sám vyvinul určitou přezkumnou aktivitu ke zjištění toho, zda je prodávající vlastníkem nebo jinak oprávněným k převodu věci.

Investigativní povinnost kupujícího by se měla spíše uplatnit v případech, kde je zvýšená pravděpodobnost, že prodávající nemusí být vlastníkem (typicky při prodeji ojetých vozů). Varovné signály pak mohou představovat např. skutečnosti, že vozidlo v krátké době několikrát měnilo svého majitele nebo nepochází původně z České republiky.

K tomu soud, ve shodě s dřívější judikaturou, doplnil, že např. technický průkaz nelze považovat za listinu, která s plnou jistotou prokazuje vlastnictví k věci. Jestliže tedy z jiných okolností vyvstanou pochybnosti o vlastnickém právu prodávajícího, kupující se nemůže spokojit pouze s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Další zprávy z regionu