Nadace

V souvislosti s „koronakrizí“ a jejími negativními dopady došlo k aktivaci různých druhů pomoci prostřednictvím rozličných subjektů. Svou pomoc nabídly i nadace, kdy formou nadačních příspěvků přispěly např. na nákup ochranných pomůcek a na další projekty. Co to vlastně je nadace a jak vzniká?

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Nadace je dle zákona právnickou osobou (účelové sdružení majetku) založenou zakladatelem, aby trvale sloužila společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu (podpora vzdělávání, rodin s dětmi, vědy, zdravotnictví atd.) Účel nadace je pak dále vymezen jako veřejně prospěšný (tj. k podpoře obecného blaha, které není nijak blíže specifikováno) či dobročinný, pokud jde o podporu určitého okruhu osob určených jednotlivě, či jinak (mj. je tak umožněn i vznik rodinných nadací – podpora členů rodiny zakladatele a jemu blízkých osob). Na druhou stranu, nadace nesmí být založena za účelem podpory politických stran a hnutí, nesmí sloužit výlučně výdělečnému účelu, nesmí být založena na podporu členů orgánů nadace, zaměstnanců nadace či jim blízkých osob a samozřejmě nesmí být založena za účelem, jenž by směřoval k porušení práva. To vše pod hrozbou zrušení nadace soudem.

Nadace sice nemůže být založena za výlučně výdělečným účelem, avšak může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost. Výtěžek z podnikání však může sloužit pouze k naplňování nadačního účelu. Zakladatel má rovněž možnost podnikání nadace v nadační listině zcela vyloučit, popř. omezit. Nadace zároveň nikdy nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

Nadace může být založena na základě zakládací listiny (projev vůle zakladatele za života) nebo pořízením pro případ smrti (tj. dědická smlouva, závěť, dovětek), vždy ve formě notářského zápisu. Dalším zásadním dokumentem vedle zakládací, resp. nadační listiny je pak statut nadace, který v zásadě rozpracovává celý koncept nadace z hlediska jejího organizačního a jiného fungování. Statut musí být vždy v souladu se zakládací listinou. Od založení nadace však musíme rozlišovat její vznik, který nastává až zápisem do nadačního rejstříku (od tohoto okamžiku může nadace právně jednat).

Statutárním orgánem nadace je správní rada, kontrolním a revizním orgánem pak dozorčí rada, případně revizor (FO či PO, není-li zřízena dozorčí rada). Majetek nadace tvoří tzv. nadační jistina – hodnota alespoň ve výši 500.000,- Kč (minimální hodnota, která musí být zachována po celou dobu existence nadace) a ostatní majetek.

Další zprávy z regionu