Nájem – kauce

Poměrně běžnou praxí pronajímatelů je sjednávání jistoty neboli kauce s nájemcem v rámci nájemních vztahů. Jak již název napovídá, účelem kauce je zajistit nároky pronajímatele jednak ve vztahu k platbě nájemného, ale také např. i k náhradě škody způsobené nájemcem.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Jak je to však s vypořádáním kauce při skončení nájmu? Obecně platí, že při skončení nájmu pronajímatel započítá na složenou kauci to, co mu nájemce dluží, a specifikuje přitom nájemci, na jaké dluhy a v jaké výši kauci použil; zbytek kauce pak pronajímatel nájemci vrátí. Pro pronajímatele toto představuje snadnější cestu, jak se domoci např. nedoplatku na nájemném. Má však pronajímatel povinnost vrátit kauci i v případě, že podmínky pro její vrácení sjednané ve smlouvě splní nájemce opožděně?

Odpověď k uvedené otázce v rámci své praxe poskytl Nejvyšší soud (NS). V konkrétní věci (26 Cdo 1130/2022) pronajímatel pozemku nevrátil kauci nájemci z toho důvodu, že nájemce nesplnil ke dni skončení nájmu svou povinnost vyklidit daný pozemek (na předmětném pozemku se nacházela navážka). Přestože pak po skončení nájmu nájemce pozemek vyklidil, pronajímatel již neměl v úmyslu kauci vrátit, a to právě s odkazem na opožděné splnění podmínek pro vrácení kauce.

NS k tomu uvedl, že opožděným zaplacením dluhů či uvedením předmětu nájmu do řádného stavu obvykle povinnost pronajímatele vrátit složenou jistotu/kauci nezaniká. Nájemce by pak totiž dluh platil v zásadě dvakrát, a to jednak v rámci opožděné splátky dluhu, ale také v rámci pronajímatelem ponechané kauce. Totéž tak bude platit i v případě, kdy v době skončení nájmu budou na předmětu nájmu vady, které nájemce na své náklady odstraní až po skončení nájmu. Není tedy důvod, aby si pronajímatel kauci nadále ponechával (není-li stranami ujednáno něco jiného), pokud vady (byť dodatečně) na své náklady odstraní nájemce.

K tomu je nutno doplnit, že k vrácení kauce je povinna osoba, která je pronajímatelem v době zániku nájmu. NS v dané věci taktéž dovodil, že pokud nájem skončí a teprve poté vlastník pozemku, který je současně pronajímatelem, převede své vlastnické právo k pozemku na další osobu, nemá tento převod žádný vliv na jeho povinnost vrátit (či jinak vypořádat) složenou kauci. Bez ohledu na to, zda je nájemce v prodlení se splněním podmínek pro vrácení kauce.

Další zprávy z regionu