Neoprávněné užívání cizí věci

Existuje mnoho případů, kdy si někdo bez souhlasu či vědomí vlastníka „půjčí“ jeho věc. Tato osoba se pak může bránit mimo jiné tvrzením, že danou věc chtěla vrátit a z jejího úhlu pohledu se určitě nejedná o krádež. Ve skutečnosti však dotyčná osoba spáchala minimálně přestupek a v závažnějších případech dokonce trestný čin.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Neoprávněné užívání cizí věci se od krádeže liší zejména v tom, že pachatel si nechce věc přivlastnit, tedy nejde mu o věc samotnou, nýbrž o prospěch plynoucí z jejího přechodného užívání. Pod pojmem přechodného užívání se pak rozumí disponování s věcí dočasně a po relativně krátkou dobu. V praxi se nejčastěji objevují případy zmocnění se cizího motorového vozidla, které pachatel využije k tomu, aby se v něm svezl, přičemž následně vozidlo někde opustí. V případě krádeže by bylo úmyslem pachatele trvalé přisvojení si vozidla. Samotná hranice mezi těmito dvěma trestnými činy je tak v určitých případech velice tenká a těžce rozeznatelná. Rozlišení neoprávněného užívání cizí věci a krádeže má význam především s ohledem na ukládání sankcí, a to z toho důvodu, že sankce ve vztahu k výši vzniklé škody jsou u krádeže vyšší než u trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Předmětem útoku trestného činu neoprávněného užívání cizí věci pak na druhou stranu nemůže být věc, jejíž užívání spočívá ve spotřebování (např. peníze, potraviny či palivo).

Proti pachateli, který se dopustí neoprávněného užívání cizí věci, může vlastník postupovat několika způsoby, mezi které patří především smírné řešení. Pokud se však vlastník s pachatelem na smíru nedohodne nebo nechce dohodnout, může oznámit spáchání přestupku správnímu orgánu (přisvojená věc má hodnotu méně než 50.000,- Kč) případně podat trestní oznámení (přisvojená věc má hodnotu větší než 50.000,- Kč). Vlastník má rovněž možnost obrátit se přímo na soud v rámci občanskoprávního řízení, a to podáním žaloby na vydání věci či žaloby na vyklizení.

Pokud tedy fyzická či právnická osoba neoprávněně nakládá s cizím majetkem, hrozí jí dle § 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, pokuta až do výše 50.000,- Kč. V případě, že má přisvojená věc hodnotu nad 50.000,- Kč nebo jde o neoprávněné používání motorového vozidla, jedná se o trestný čin podle § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, kdy v tomto případě hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti.

Další zprávy z regionu