Nezbytná cesta

Občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 přináší vlastníkům nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, právo žádat, aby jim soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Nezbytnou cestu soud povolí v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nepřístupné nemovitosti a požadavku, aby vlastník sousedního pozemku byl zřízením a užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován. Nezbytná cesta bude převážně zřizována jako služebnost. Za zřízení nezbytné cesty náleží úplata.

V zákoníku jsou vymezeny důvody, kdy soud zřízení nezbytné cesty nepovolí. Jedná se o případy, kdy převýší-li škoda na nemovité věci souseda zřejmě výhodu nezbytné cesty, dále způsobil-li

nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá, anebo žádá-li se nezbytná cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení. Také nelze povolit nezbytnou cestu přes prostor uzavřený za tím účelem, aby do něj cizí osoby neměly přístup, a konečně nelze povolit nezbytnou cestu přes pozemek, kde veřejný zájem brání takovou cestu zřídit. Požadavek na minimalizaci zásahů do práv vlastníka zatěžovaného pozemku musí být poměřován nejen s výhodou, které může žadatel o nezbytnou cestu dosáhnout, ale i s účelem, k němuž má nezbytná cesta sloužit, přičemž by se mělo jednat o účel dlouhodobý.

Za hrubě nedbalé či úmyslné jednání vlastníka nemovité věci žádajícího o povolení nezbytné cesty může být považováno podle okolností případu nabytí nemovité věci bez zajištěného spojení s veřejnou cestou.

Žádný z důvodů pro zamítnutí však nemůže být aplikován soudem automaticky. K zamítnutí žaloby na povolení nezbytné cesty lze přistoupit až na základě posouzení veškerých konkrétních okolností případu, z nichž vyplyne jednoznačný závěr, že nabyvatel nemovitosti v daném případě postupoval hrubě nedbale či dokonce úmyslně, v důsledku čehož zabránil zřízení či existenci přístupu ke své nemovitosti. Zejména bude nezbytné posoudit chování nabyvatele, zcizitele a dalších osob (např. sousedů), obsah listin dostupných před nabytím nemovité věci (např. znalecký posudek, výpis katastru nemovitostí) a konkrétní místní podmínky (např. patrná absence cesty k nabývané nemovitosti). Rovněž je nezbytné přihlédnout k dobré víře nabyvatele v existenci přístupové komunikace kupř. vyjádřením zcizitele či stavem terénu, který pochybnosti o absenci přístupu nevyvolával.

Další zprávy z regionu