Obchodní korporace – Akciová společnost II.

Tímto článkem se naposledy vracíme k tématu akciové společnosti (dále jen AS), přičemž si zejména přiblížíme její organizační strukturu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Předně je potřeba zmínit, že od roku 2014 si máme možnost při založení AS vybrat, zdali její vnitřní uspořádání bude členěno dle tzv. dualistického či monistického modelu. Dualistický model uspořádání AS představuje klasický a známý model tří orgánů, tedy valné hromady, jakožto nejvyššího orgánu AS rozhodujícího o nejdůležitějších otázkách týkajících se AS jakými jsou například změna stanov, volba a odvolání členů představenstva či dalšího trvání AS. Dalšími orgány dualistického modelu AS jsou představenstvo, jakožto statutární orgán, jemuž přísluší zejména obchodní vedení AS a dozorčí rada, jakožto kontrolní orgán, který se u AS zřizuje ze zákona povinně. Dualistický model v České republice, popř. Slovensku nebo Rakousku jasně převažuje.

Vedle toho má v českém právním prostředí monistický model AS následující schéma. Nejvyšším orgánem je opět valná hromada. Dalším orgánem je správní rada, která v sobě snoubí jak funkci kontrolní, tak i zčásti funkci řízení společnosti, protože určuje základní zaměření obchodního vedení AS. Posledním orgánem, ne však méně významným, je statutární ředitel, který zastupuje AS navenek, a náleží mu obchodní vedení AS, i když s možnými zásahy správní rady. Tradiční monistický model se typicky uplatňuje např. v USA nebo ve Francii. Rozdíl monistického a dualistického modelu tak můžeme vidět v rozdílných možnostech jednotlivých orgánů, popř. projevech jejich působení navenek.

V minulém článku jsme velmi zjednodušeně popsali pojem akcií, přičemž dnes si nastíníme některá práva, která jsou s držením akcie spojena. Za základní právo můžeme označit právo akcionáře účastnit se valné hromady AS, toto právo však není zcela hojně využíváno v situacích, kdy je známo tzv. „rozložení zbraní“ a faktická možnost menšinového akcionáře ovlivnit rozhodování AS se míjí účinkem. Dále právo akcionáře požadovat vysvětlení týkající se informací o fungování AS, s tím omezením, že stanovené informace lze akcionáři poskytnout, pouze pokud by tím nebyla AS způsobena škoda, popř. pokud se nejedná o utajované informace. Důležitým právem je právo na podíl na zisku označován jako dividenda. O výplatě dividendy rozhoduje valná hromada, nicméně výplata dividendy nemusí být pravidlem a záleží na konkrétních ukazatelích, které musí valná hromada zvážit, aby AS mohla dividendu vyplácet.

Další zprávy z regionu