Odpovědnost za náhodu

Téma tohoto článku se zdá být již zdánlivě vyčerpáno samotným nadpisem v podobě odpovědnosti za náhodu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Pokud budeme hovořit o náhodě a kdo za ní odpovídá, na první pohled se může zdát, že nelze, aby osoba byla hnána k odpovědnosti za situaci, která se udála v důsledku náhody. Samotný výkladový slovník uvádí, že pojmem náhoda označujeme jevy, jejichž výskyt neumíme vysvětlit.

Z pohledu práva, resp. občanského zákoníku však náhoda může sehrát roli v případě určení toho, kdo nahradí škodu, resp. újmu vzniklou jejím působením. Dnešní téma proto nezní již tak bizarně, jak se na počátku zdálo. Vycházeje z předpokladu, že náhodu charakterizujeme jako událost, za kterou nikdo neodpovídá, a která vylučuje povinnost nahradit újmu, se musíme zaměřit na otázku, jaké podmínky musejí být splněny, abychom mohli hovořit o náhradě újmy způsobené v důsledku působení náhody.

Dle občanského zákoníku újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.

Předně je třeba uvést, že hovoříme o tzv. zaviněné náhodě, přičemž občanský zákoník popisuje pouze dva případy.

V prvním případě bude osoba povinna k náhradě újmy za předpokladu, že poruší příkaz, tj. typicky zákonem stanovenou povinnost (např. právní předpis stanoví povinnost týkající se ochrany budovy před zasažením bleskem, a to v podobě instalace bleskosvodu) a dojde k silné bouřce doprovázené blesky. Ten, kdo byl povinen dodržet tento příkaz, resp. povinnost, bude povinen nahradit újmu vzniklou v důsledku zasažení budovy bleskem.

Druhým případem odpovědnosti za náhodu je poškození zařízení, které má nahodilé újmě zabránit. Pod takovýmto zařízením si můžeme představit závory na železničním přejezdu, jističe, nebo i antivirový program. Například poškození ochranného obalu signalizačního zařízení na železničním přejezdu, které v důsledku nepředvídatelného silného krupobití ztratí svou funkčnost, může vést k založení odpovědnosti za náhodu, pokud signalizace nebude fungovat a dojde k nehodě.

K tomu, abychom mohli učinit závěr týkající se odpovědnosti za náhodu dle právních předpisů, musíme vycházet zejména ze dvou znaků. Určité vnější okolnosti a podnětu v rozporu s právem, jakožto podmínek ke vzniku povinnosti nahradit újmu.

Další zprávy z regionu