Odpovědnost za škodu způsobenou více škůdci

Dnes si stručně přiblížíme problematiku odpovědnosti za škodu v situaci, kdy se na vzniku škody podílí více osob.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Obecně platí, že škůdce, který zasáhne do práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva je povinen poškozenému nahradit to, co mu tím způsobil. Pokud škodu způsobilo několik škůdců, nahradí tuto škodu poškozenému společně a nerozdílně – tzn. že každý z nich odpovídá za celou škodu. To platí i v případě, že se více osob dopustí samostatných protiprávních činů, z nichž mohl každý způsobit škodlivý následek s pravděpodobností blížící se jistotě, a nelze-li určit, která osoba škodu způsobila.

Zákon (občanský zákoník v § 2915 odst. 2) dále stanoví, že jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku.

Jak však posoudit případ, kdy existuje více událostí (jednání různých osob), které způsobí škodní následek, přičemž každá z událostí sama o sobě není dostačující podmínkou pro vznik celého následku, ale pouze pro vznik části následku, nicméně společně však způsobí následek celý? V odborné literatuře je uváděn příklad, kdy osoba A a osoba B otráví nápoj patřící osobě C, přičemž každý z nich dá do pití jen takovou dávku, která měla způsobit nevolnost, ale samostatně by smrt nezpůsobila, v souhrnu však následek smrti osoby C způsobí.

Ve výše uvedené situaci se jedná o případ, kdy úmyslné protiprávní jednání osob A a B by samostatně následek nezpůsobilo, v souhrnu však k následku – usmrcení osoby C – došlo. Je tedy nepochybné, že jednání kterékoli z osob A či B bylo jednou z příčin vzniku následku, a ve výsledku tedy nutnou podmínkou pro vznik škody, bez níž by k této nedošlo. Lze tak uzavřít, že příčinná souvislost mezi jednáním kterékoli z osob A či B a vznikem škody je dána.

Jak osoba A, tak osoba B proto budou plně odpovědné za usmrcení osoby C a poškození se tak budou moci obrátit se svými nároky na kteroukoli z nich či na osoby A a B společně. Společná odpovědnost není přitom vyloučena ani tím, že nelze jednoznačně určit podíl jednotlivých škůdců na dosažení celkového výsledku – ve smyslu čí dávka jedu byla významnější. Namítal-li by kterýkoli z nich, že se na celkové škodě podílel jen v malé míře, mohla by být tato okolnost (byla-li by prokázána) zohledněna pouze při následném vyrovnání mezi škůdci, nikoli však ve vztahu k poškozeným.

Další zprávy z regionu