Podmínky pro výstavbu oplocení

S problematikou oplocení pozemků se potýká snad každý vlastník rodinného domu. Jaká jsou však práva a povinnosti s tímto spojená?

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Obecnou povinnost oplocovat pozemek zákon nestanovuje a z obecného hlediska je tak na vlastníkovi pozemku, zda se rozhodne jej oplotit, či nikoliv. Vyhláška č. 501/2006 Sb. však přesto uvádí výčet situací, za kterých tato povinnost vznikne. Jedná se o pozemky se stavbami:

– které mohou působit nepříznivě na životní prostředí (tedy čistírny odpadních vod, asanační podniky atd.)

– kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat,

– které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména stavby pro výrobu potravin,

– které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob (tedy jaderná zařízení, měřicí stanice atd.)

Ať už se pro výstavbu oplocení rozhodnete sami, nebo máte k oplocení povinnost, je nutné vzít v potaz zákonné podmínky pro výstavbu oplocení. V první řadě je vhodné zmínit, že pro stavbu plotů již z logiky věci není stanoven povinný odstup od hranice pozemku, jako je tomu např. v případě staveb rodinných domů nebo garáží. Zcela minimální požadavky jsou také na stavby plotů kladeny z administrativní stránky, jelikož dle stavebního zákona nevyžaduje oplocení do výšky 2 m rozhodnutí o umístění stavby, ani územní souhlas, a to za předpokladu, že nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, a nacházejí se v zastavěném území či zastavitelné ploše. V opačném případě však postačí územní souhlas. Při výstavbě plotu není nutné ani vydání stavebního povolení nebo stavebního ohlášení.

Co se týče technických požadavků, oplocení nesmí dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí a nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci; svým provedením také nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat.

Z hlediska vlastnického stanovuje občanský zákoník vyvratitelnou právní domněnku, že ploty umístěné mezi sousedními pozemky jsou společné. V takovém případě pak například z hlediska nákladů na údržbu plotu nese každý ze sousedů svůj podíl na nákladech dle toho, z jaké části je plot i jeho.

Existují však také situace, kdy zákon zakazuje na určitých místech oplocení vybudovat. Jedná se především o oplocování lesa z vlastnických důvodů (mimo lesních školek a farmových chovů zvěře) nebo v aktivních zónách záplavových území dle vodního zákona.

Další zprávy z regionu