Pojistný podvod – zamlčení podstatných údajů

Sjednávání různých typů pojistných smluv je vcelku běžnou praxí, ať už jde o pojištění životní, bytu, automobilu apod. V tomto článku upozorníme zejména na tu skutečnost, že osoba sjednávající pojistnou smlouvu by měla mít vždy na paměti, že případné uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů, popř. zamlčení podstatných údajů může v konečném důsledku vést k založení její trestní odpovědnosti za trestný čin pojistného podvodu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

O neblahých důsledcích svého jednání se přesvědčil i obviněný, ve věci posuzované Nejvyšším soudem ČR (7 Tdo 874/2020), který byl za pojistný podvod odsouzen. Stručně shrnuto, obviněný měl uzavřeno několik životních pojištění u různých pojišťoven, přičemž při sjednávání dalšího životního pojištění neuvedl v rámci zdravotního dotazníku pravdivou informaci o obviněným již sjednaných životních pojištěních, a také o existenci jeho předchozích úrazů. Obviněný se zejména bránil tím, že informace ve zdravotním dotazníku byly vyplněny prostřednictvím jeho makléře, který mu připravoval smluvní dokumentaci, přičemž samotný zdravotní dotazník ani nečetl, tedy si ani nebyl vědom nepravdivých informací.

Navzdory tvrzením obviněného bylo soudy prokázáno, že konkrétní pojistná smlouva včetně zdravotního dotazníku byla poměrně jednoduchým a přehledným dokumentem, který obviněný neuzavíral poprvé. Obviněný navíc osobně potvrdil pravdivost a úplnost všech údajů uvedených v návrhu smlouvy svým podpisem, čímž vstoupil do závazkového vztahu s pojišťovnou jako pojistitelem, ze kterého mu plynula práva a povinnosti, a tedy i odpovědnost.

Dle soudu, zjišťuje-li pojišťovna prostřednictvím písemných dotazníků, u nichž vyžaduje pravdivé a úplné odpovědi, mimo jiné i to, zda osoba, o jejíž pojištění jde, má sjednán stejný typ pojištění i u jiných pojišťoven, je třeba uznat, že tím zjišťuje údaj, který je pro ni důležitý a který může sám o sobě nebo ve spojení s jinými údaji ovlivnit rozhodnutí pojišťovny, zda uzavře pojistnou smlouvu a jaké nastaví podmínky. Samotná podstata dané problematiky totiž nespočívá v tom, že si obviněný sjednal více pojištění na stejný pojistný zájem (tato činnost by bez naplnění dalších rozhodných okolností trestná nebyla). Zde však šlo o zatajení, resp. zamlčení podstatných údajů, neboť jejich význam spočíval v tom, že by příslušné pojišťovně signalizovaly, že jde o vícenásobné pojištění téže pojistné události, což by mohlo vyvolat potřebu zvlášť obezřetného postupu vůči obviněnému.

Při uzavírání nejen pojistných smluv je tedy nutno míti se na pozoru a uvádět pravdivé údaje. Obezřetnost se vyplácí.

Další zprávy z regionu