Rozhodování o významných záležitostech – děti

V dnešním článku se budeme zabývat tématem rodičovské odpovědnosti ve vztahu k rozhodování o významných záležitostech v životě dítěte. Rodičovskou odpovědností, která náleží stejně oběma rodičům, rozumíme souhrn práv a povinností rodičů, které zahrnují např. péči o zdraví dítěte, jeho jmění, zajišťování jeho řádné výchovy, včetně rozhodování rodičů o významných záležitostech.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Nic na tom nemění například ani skutečnost, že dítě je svěřeno do péče jen jednoho z rodičů v rámci rozhodování o úpravě poměrů k nezletilým dětem po rozvodu. Rodič, kterému dítě svěřeno do péče nebylo, tak v těchto záležitostech v zásadě nadále zůstává rovnocenným partnerem druhého rodiče.

Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky (např. plastické operace), určení místa bydliště, volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte, přestěhování dítěte do zahraničí či volba náboženského vyznání. Rodiče by v těchto či obdobných záležitostech měli jednat ve vzájemné shodě a respektovat nejlepší zájem nezletilého dítěte. S jeho vývojem je pak při rozhodování o významných záležitostech nutno ze strany rodičů věnovat patřičnou pozornost samotnému názoru dítěte a brát tento do úvahy.

Co však dělat, když se takovouto shodu mezi rodiči nepodaří najít? Dotčený rodič má právo podat návrh k příslušnému soudu a žádat o nahrazení souhlasu druhého rodiče v dané záležitosti. A to i v situaci, když už jeden z rodičů o významné záležitosti dítěte rozhodl. Soudní řízení je až tím nejzazším řešením a rodiče by měli své sváry v zájmu dítěte řešit dohodou.

V souvislosti s určením místa bydliště je vhodné zmínit problematiku mezinárodních únosů dětí (tj. zjednodušeně řešeno neoprávněné přemístění či zadržení dítěte mimo stát jeho obvyklého bydliště, bez souhlasu druhého rodiče). V rámci předcházení nepříjemným situacím lze proto doporučit, mít od druhého rodiče písemný souhlas s vycestováním dítěte do zahraničí. Nota bene, pokud se jedná o dlouhodobý pobyt v jiné zemi. V případě mezinárodního únosu dítěte jsou zde pak nastaveny pravidla a mechanismy včetně „návratového řízení“, jejichž cílem je zejména rozhodování o navrácení dítěte do místa obvyklého bydliště. Velmi nápomocný při řešení mezinárodních únosů dětí, styku, výživného je Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně.

Další zprávy z regionu