Rozvod nebo ne?

Manželství je uměním kompromisu, přičemž v každém manželství se mohou objevit trhliny a záleží na přístupu manželů, zdali mají vůli tyto trhliny zacelit, či nikoliv. V případě, že společné soužití již není možné, přistoupí manželé k podání návrhu na rozvod. Pokud se manželé nejsou schopni na podmínkách rozvodu dohodnout (tzv. „smluvní rozvod“), je rozvodové řízení doprovázeno podrobným zjišťováním tzv. příčin rozvratu manželství ze strany soudu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Je povinností soudu zjistit, zdali je manželství skutečně hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Zákon však stanoví v zásadě dvě výjimky, kdy to s rozvodem může být složitější, a kdy je zde zájem na tom, aby manželství trvalo i nadále.

První výjimku představuje situace, kdy rozvod manželství by byl v rozporu se zájmem nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti (zpravidla zletilostí – 18 let), a který je dán zvláštními důvody. Mezi tyto zvláštní důvody můžeme zařadit invaliditu dítěte, resp. špatný fyzický stav, významný zásah do psychiky dítěte apod. Vzhledem k tomu, že rozvod má na děti obecně velmi negativní vliv, musí se jednat o zvláštní důvody, které se vymykají této obecné rovině zásahu do života dětí.

Druhá výjimka nastupuje tehdy, když je rozvod manželství v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel, a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, přičemž pro zachování manželství svědčí mimořádné okolnosti. Naplnění všech uvedených předpokladů je poměrně složité. Již samotný fakt podílu na rozvratu manželství není o zkoumání viny jednoho z manželů, nýbrž o nalezení klíčových bodů rozvratu. Pod zvlášť závažnou újmu můžeme podřadit např. těžkou chorobu manžela s nejasnou diagnózou, jeho objektivní závislost na pomoci druhého, apod. Mimořádná okolnost pak může spočívat např. v délce trvání manželství.

Navíc, i kdyby došlo k naplnění výše uvedených podmínek u této druhé výjimky, rozvodu manželství nic nebrání, a to v případě, že spolu manželé již více jak tři roky nežijí (nelze zaměňovat s pojmem bydlení; manželé totiž spolu mohou bydlet a netvořit nadále osobní, intimní a majetkové společenství).

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že pro zachování manželství, proti vůli jednoho z manželů, musí svědčit významné okolnosti a nepostačí pouze ničím nepodložená tvrzení o fatálních důsledcích rozpadu manželství.

Další zprávy z regionu