Služebnost okapu, rozlivu, právo na svod dešťové vody

V dnešním článku doplníme náš exkurz do oblasti možná ne zcela „tradičních“ služebností, když si představíme právní úpravu služebnosti okapu, práva na svod dešťové vody, či služebnosti rozlivu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Pod služebností okapu nalezneme právo vlastníka (oprávněný ze služebnosti) svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc, a to buď volně (střecha není osazena okapy či tyto končí před hranicí pozemku, na který pak voda volně stéká) nebo ve žlabu. Samotná voda musí mít skutečně charakter vody dešťové (může se jednat i o tající sníh), přičemž jiný výklad není v zásadě připuštěn (např. vypouštění znečištěných či odpadních vod apod.).

Oprávněný ze služebnosti je povinen udržovat okapy v řádném stavu mimo jiné čištěním od listí, větví nebo odstraňováním nánosů sněhu. S tím souvisí i přístup na sousední, resp. služebný pozemek, a to v nezbytně nutném rozsahu. Oprávněný, jemuž svědčí předmětné právo, resp. služebnost okapu je rovněž povinen nahradit vlastníkovi služebného pozemku případnou škodu, která vznikne v souvislosti s porušením povinností oprávněného. Absence dohody o zřízení služebnosti okapu může být z pohledu sousedských vztahů zdrojem různých sousedských rozmíšek, neboť svádění vody na sousedův pozemek pak nabývá povahy zakázané imise.

Právo na svod dešťové vody lze chápat jako určitý protipól služebnosti okapu, a to ve smyslu „střídání pozic“ panujícího pozemku a pozemku služebného. V tomto případě totiž vlastník pozemku chce, aby byla na jeho pozemek dešťová voda přiváděna. Tento je pak samozřejmě odpovědný za montáž a správu zařízení pro svod dešťové vody.

Situaci zmírnění následků povodní pak lze řešit prostřednictvím služebnosti rozlivu, jež vlastníkovi vodního díla (přehrady, jezy, apod.) umožňuje provést řízený rozliv povodně na služebném pozemku. Služebnost rozlivu tak může být využita např. při vytváření tzv. suchých poldrů a ze zákona zahrnuje i možnost vlastníka vodního díla mít a udržovat na služebném pozemku příslušná obslužná zařízení. K modernizaci či vylepšování obslužných zařízení (např. čerpadla) je však zapotřebí získat výslovný souhlas vlastníka služebného pozemku, jemuž je tak přiznána ochrana proti nepřiměřeným změnám v rozsahu služebnosti. Na druhou stranu, vlastník služebného pozemku má povinnost zdržet se všeho, co by mohlo vést k ohrožení vodního díla či jednotlivých zařízení.

Další zprávy z regionu