Společná domácnost

Občanský zákoník pracuje s různou terminologií ve vztahu k domácnosti, ať už se jedná o tzv. rodinnou domácnost či domácnost společnou. V dnešním článku si přiblížíme to, co se skrývá pod pojmem společná domácnost.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

S tímto pojmem se setkáme, pokud budeme řešit otázku dědění ze zákona, a to konkrétně při stanovení okruhu oprávněných dědiců. Dle zákona totiž osoba žijící se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti, která z tohoto důvodu pečuje o společnou domácnost nebo je odkázána výživou na zůstavitele, má právo dědit jakožto dědic ze zákona za stanovených podmínek v rámci druhé či třetí dědické třídy.

Občanský zákoník však pojem společná domácnost přímo nevymezuje. Proto, při posouzení toho, zdali na danou osobu je možno pohlížet jako na osobu žijící se zůstavitelem ve společné domácnosti, nutno využít závěrů soudní praxe. Z této zejména vyplývá, že společnou domácností se rozumí soužití dvou nebo více fyzických osob, které spolu žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby. Společná domácnost zpravidla předpokládá společné bydlení v jednom nebo více bytech (k naplnění jejích znaků proto nepostačují např. občasné návštěvy). Výjimka z tohoto pravidla je možná jen tehdy, jde-li o dočasný a přechodný pobyt jinde z důvodu léčení, návštěvy příbuzných, výkonu práce apod. Společnou domácnost představuje jen skutečné a trvalé soužití, v němž její členové přispívají k úhradě a obstarávání společných potřeb (nepostačuje např. jen příležitostná výpomoc v domácnosti, společné trávení dovolených apod.) a v němž společně a bez rozlišování hospodaří se svými příjmy.

Spolužijící fyzická osoba musí žít ve společné domácnosti tak, jako by byla členem rodiny. Vyžaduje se, aby pečovala o společnou domácnost (obstaráváním domácích prací, udržováním pořádku v bytě, obstaráváním prádla a údržby šatů, přípravou jídla apod.) nebo poskytovala prostředky na úhradu potřeb společné domácnosti či aby byla odkázána výživou na zůstavitele (viz NS 24 Cdo 2946/2023).

Naproti tomu, pojem rodinné domácnosti se objevuje v rámci právní úpravy týkající se bydlení manželů. Existence rodinné domácnosti se projeví při omezení manžela, pokud tento má zájem nakládat s nemovitostí, ve které se nachází rodinná domácnost.

Další zprávy z regionu