Trestní postih v důsledku neplacení televizního poplatku?

Nejvyšší soud ČR (dále jen „NS“) se v rámci své rozhodovací praxe nedávno zabýval otázkou, zdali lze televizní poplatek považovat za tzv. jinou podobnou povinnou platbu (usnesení NS sp. zn. 7 Tdo 1229/2020), a tudíž, zdali lze v tomto směru zvažovat trestní postih pachatele, který se placení televizního poplatku vyhýbá. V této souvislosti dospěl k poměrně jednoznačnému závěru, a sice že televizní poplatek spadá pod pojem jiné podobné povinné platby.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V daném případě byla posuzována situace, kdy, zjednodušeně řečeno, podnikatelé provozující síť hotelů se po dobu více jak deseti let vyhýbali placení televizních poplatků, když porušili svou povinnost oznámit provozovateli televizního vysílání, že se stali poplatníky televizního poplatku, a dále povinnost platit televizní poplatek z každého televizoru. Soudy nižších stupňů byly toho názoru, že dané jednání nenaplňuje znaky trestného činu, kdy televizní poplatek nespadá pod jinou podobnou povinnou platbu. NS však dovodil zcela opačný závěr.

NS se při posuzování povahy televizního poplatku mimo jiné vyjádřil i v tom smyslu, že televizní poplatek je, stejně jako jiné veřejnoprávní poplatky, platbou povinnou, vynutitelnou, nenávratnou a neekvivalentní. Jde o daň z majetku svého druhu. Televizní poplatek pak slouží k financování České televize, jakožto veřejné instituce zřízené státem k veřejnému účelu stanovenému zákonem o České televizi, kdy jejím hlavním úkolem je poskytování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Veřejnoprávní televize totiž plní řadu úkolů, které jsou jí uloženy zákonem (jako např. poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů; viz zákon o České televizi – zákon č. 483/1991 Sb.).

Trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se pak dopustí ten, kdo ve větším rozsahu (nejméně 100.000,- Kč) zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb. Pachatel může být potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

V tomto směru lze tedy doporučit, aby se každý seznámil se svými právy a povinnostmi dle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích neboť dlouhodobé nehrazení televizního poplatku (potažmo i poplatku za rozhlas) by mohlo, za splnění určitých podmínek, vést až k založení jeho trestní odpovědnosti.

Další zprávy z regionu