Týrání zvířat

Pod pojem týrání zvířat můžeme zařadit celou škálu nepřijatelného chování vůči zvířatům, a to jak v rovině fyzické, tak i psychické. Mezi týrání zvířat kromě zřejmého „násilí“ zákon na ochranu zvířat proti týrání řadí např. podávání dopingových látek poškozujících organismus zvířete s cílem změnit jeho výkon či vzhled, bezdůvodné vyvolávání nepřiměřeného působení stresových vlivů biologické, fyzikální, nebo chemické povahy, opuštění zvířete, či v poslední době médii akcentovaný chov zvířat v nevhodných podmínkách. Fyzické osobě za přestupek týrání zvířat pak může být uložena pokuta až do 500 000 korun.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Podmínky chovu zvířat byly tématem několika soudních rozhodnutí. V jedné z posuzovaných věcí soud dospěl k jednoznačnému závěru, že týráním je i chov velkého počtu psů na malém prostoru. V této souvislosti uvedl, že je třeba mít na paměti i psychickou pohodu zvířat, možnost pohybu každého z nich, kdy by každému jednotlivému zvířeti měla být ponechána alespoň určitá forma soukromí.

V dalším případě soud rozhodoval ve věci chovu hospodářských zvířat, kdy chovatel pro tyto nezajistil vhodné podmínky, resp. nedodržel minimální požadavky vyžadované právními předpisy. Chovatel zde totiž ledabyle přistoupil k plnění povinností, když si část z nich vyložil dle svého uvážení. Konkrétně bylo chovateli kladeno za vinu, že nezajistil chovaným prasatům trvalý přístup k napájecí vodě (chovatel se ve věci tohoto porušení bránil tím, že budovat samočinný systém napájení pro pět prasat není minimální standard, ale luxus, a že 99 procent chovatelů prasat samočinné napáječky stejně nemá). Další prohřešek se týkal toho, že skotu a kozám nebyl zajištěn suchý a čistý prostor pro odpočinek. K tomu se v prostorách „stáje“ nacházely na zemi dřevěné klády a pozůstatky zemědělské techniky, dále jeden metr vysoká vlhká hmota tvořená starou podestýlkou a výkaly, atd. Zde se chovatel rozhodně nevyznamenal.

Na týrání zvířat pamatuje též trestní zákoník, který vůči tomu, kdo týrá zvíře zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, či surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, nastavuje trest odnětí svobody až na 2 léta, zákazu činnosti nebo propadnutí věci. K otázce, jak nahlížet na veřejně přístupné místo se vyjádřil také soud. Jedná se totiž i o soukromý nebo pronajatý pozemek nebo dvůr, na něž je přes jeho oplocení vidět z veřejně přístupného místa (veřejné komunikace, pole, hřiště apod.), a je tedy možné, že osoby kolem procházející mohou projevy týrání spatřit.

Další zprávy z regionu